Sida:Psalm1695-2.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
250 Jule Högtijds Psalmer. 251

1. HWar Christrogen frögde sigh
Vthaf hiertat innerlig;
Gud är oss miskundelig:
Han är oss när född af jungfru Maria.
Här fullbordas thet kungiorde Gabriel.
Eija! Eija!
Gudz Ord är nu wordet kött/
Af een jungfru är thet födt/
Wardt Menniskia.
J dagh föddes JEsus Christus/
JEsus Christus i Jsrael.
Gudh wardt här Man;
En Konung sann wardt här en träl.
Stort är hans Namn/
En trygger hamn/ Jmmanuel/
Som Jungfrun förkunnat wardt af Gabriel.

2. Vthaf Jesse root en green/
Född är vtan syndameen/
Gudz Son af jungfru reen.
Han är oss när/ född af jungfru Maria.

3. Priser Gudh qwinnor och män:
Ährer thenna Konungen:
Siunger thenna lofsången:
Han är oss när/ född af Jungfru Maria.

4. Zion medh Hierta och röst/
Lofwa Gudh tin enda tröst/
Som tigh hafwer återlöst:
Han är oss när/ född af jungfru Maria.
Här fullbordas thet kungiorde Gabriel.
Eija! Eija! zc.

129.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 129 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key d \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{c'1 a2 f1 a2 c1 d2 c1.\fermata\divMax}
bes1 bes2 a1 c2 bes1 a2 g1\fermata\divMax
a2 c1 a2 f1 a2 bes2 bes2 a2 g1 g2 (f1.) f1\fermata\divFin
f2 f2 g2 a1 bes2 a2 a2 g2 a1 g2 f1.\fermata\divMax
c'1. a1.\fermata\divMax
c1. a1.\fermata\divMax
f2 f1 g2 a2 a2 bes2 a1 g2 a1.\fermata\divMax
f1 g2 a1 bes2 c1 a2 bes1 g2 f1 e2 f1.\fermata\divMax
c'1 c2 d1 e2 f1 e2 d1 c2 f1 e2 d1 c2 a1 b2 c1.\fermata\divMax
f,1 g2 a1 bes2 c1 a2 bes1 g2 f1 e2 f1.\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{f1. f1 d2^"56" c1 g'2^"#" c,1.\fermata\divMax}
g'1. f1 f,2 g1 a4 bes4 c1\fermata\divMax
f2 e1^"6" f2 f,1. g1 a2^"6" bes2^"6" c1 f,1. f1\fermata\divFin
f'1 e2^"6" f2 f,2 g2 a2^"6" bes2 c2 f1 c2 f,1.\fermata\divMax
e'1. f1.\fermata\divMax
c1. f1.\fermata\divMax
f2 d1^"56" c2 f,1 g2 a2 bes2 c2 f,1.\fermata\divMax 
f'1 e2^"6" d2 c2 bes2^"6" a1 f2 bes1 c2 a2^"6" bes2 c2 f,1.\fermata\divMax
f'1 e2^"6" d1 c2 f1. g1^"#" c,2 d1 e4 f4 g1^"#" a2 f2 g1^"#" c,1.\fermata\divMax
d1 e2 f1. e1^"6" f2 bes,1 c2 d2 c2 c,2 f1.\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ All then gan --ska Chris -- ten -- het }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
Pri -- sar Gudz barm -- her -- tig -- het/ }


>>

För hans sto -- ra kär -- lig -- het.
Thet är nu skedt/ som spådt haf -- wer E -- sai -- as:
Gab -- ri -- els Ord the är -- o full -- kom -- ne nu.
Ei -- ja! Ei -- ja! een jung -- fru haf -- wer ett fos -- ter födt/
Thet Gudh Fa -- der ha -- de jätt i for -- dom tijd.
Nu är född en Fräl -- ser -- mann/ en Fräl -- ser -- mann i Js -- ra -- el
Af een jung -- fru/ som sagt ha -- de Ga -- bri -- el.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 120 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. All then ganska Christenhet
Prisar Gudz barmhertighet/
För hans stora kärlighet.
Thet är nu skedt/ som spådt hafwer Esaias:
Gabriels Ord the äro fullkomne nu.
Eija! Eija! een jungfru hafwer ett foster födt/
Thet Gudh Fader hade jätt i fordom tijd.
Nu är född en Frälsermann/ en Frälsermann i Jsrael

129. All Ji 3 Af