Koral1697/140

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

140 WÄlsignat ware JEsu Namn

Källa: Sid 274), Tonart: c \major


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key c \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{d2 g2 a2 b2. c4 a4 (g4 c4 a4 b4) b4 a2\fermata\divMax
c2 b2 a2 g2 (e4 d4 a'2) g2 f1 e1\fermata\divMax}
c'2 c2 d2 b2 g2 a2 (b2) c1\fermata\divMax
c2 c2 d2 e2. f4 e4 (c4 d4) d4 e1\fermata\divMax
e2 e2 e2 b4. (c8) d4 d4 c4 (b4 c4) a4 g1\fermata\divMax
b2 a2 a2 g2 (e4 d4 a'2) g2 f1 e1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{d2 b2^"6" a2^"#6" g2. c4 d4 e4 a,4 c4^"6" e4^"#" e,4 a2\divMax
a'2 e2 f2 c2. b4 a4 b4 c2 d1 e1\fermata\divMax}
c2 a2 d2^"#" g2 e2 f4 e4 d2^"6" c1\fermata\divMax
c2 a2 b2^"6" c2. d4 c4 a4 g2 c1\fermata\divMax
c2 c2 a2 g2 b2^"6" c2. d4^"#" g1\fermata\divMax
g2 d2 f2 c2. b4 a4 b4 c2 d1 e1\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Wäl -- sig -- nat wa -- re JE -- su Namn/
Och pri -- sat v -- tan än -- da; }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
Ty thet är then uth -- ko -- rad hamn/
Ther wij må fast til län -- da. }


>>

Han oss thet sielf -- wer kän -- de;
Och gior -- de oss Gudz barn medh sigh/
So -- m på hans Namn troo sta -- de -- lig/
Och fö -- doms af Gudz An -- da.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 130 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 130 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}