Sida:Psalm1695-2.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
274 Ny-Åhrs Psalmer. Ny-Åhrs Psalmer. 275

Om JEsu Namn och Wälgierningar.

140.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 140 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key c \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{d2 g2 a2 b2. c4 a4 (g4 c4 a4 b4) b4 a2\fermata\divMax
c2 b2 a2 g2 (e4 d4 a'2) g2 f1 e1\fermata\divMax}
c'2 c2 d2 b2 g2 a2 (b2) c1\fermata\divMax
c2 c2 d2 e2. f4 e4 (c4 d4) d4 e1\fermata\divMax
e2 e2 e2 b4. (c8) d4 d4 c4 (b4 c4) a4 g1\fermata\divMax
b2 a2 a2 g2 (e4 d4 a'2) g2 f1 e1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{d2 b2^"6" a2^"#6" g2. c4 d4 e4 a,4 c4^"6" e4^"#" e,4 a2\divMax
a'2 e2 f2 c2. b4 a4 b4 c2 d1 e1\fermata\divMax}
c2 a2 d2^"#" g2 e2 f4 e4 d2^"6" c1\fermata\divMax
c2 a2 b2^"6" c2. d4 c4 a4 g2 c1\fermata\divMax
c2 c2 a2 g2 b2^"6" c2. d4^"#" g1\fermata\divMax
g2 d2 f2 c2. b4 a4 b4 c2 d1 e1\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Wäl -- sig -- nat wa -- re JE -- su Namn/
Och pri -- sat v -- tan än -- da; }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
Ty thet är then uth -- ko -- rad hamn/
Ther wij må fast til län -- da. }


>>

Han oss thet sielf -- wer kän -- de;
Och gior -- de oss Gudz barn medh sigh/
So -- m på hans Namn troo sta -- de -- lig/
Och fö -- doms af Gudz An -- da.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 130 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 130 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. WÄlsignat ware JEsu Namn/
Och prisat vtan ända;
Ty thet är then uthkorad hamn/
Ther wij må fast til lända
Han oss thet sielfwer kände;
Och giorde oss Gudz barn medh sigh/
Som på hans Namn troo stadelig/
Och födoms af Gudz Anda.

2. All knää the äro böijelig/
J Himmelen och på jorden:
Helwetes kraffter gifwa sigh
Hwar JEsus nämder warder.
Eij är thet Namn på Jorden/
Af hwilko wij få något gagn
Til siälen/ utan JEsu Namn/
Och af hans helga Ordom.

3. Oss råder Skriften margefall/
At wij thet Namnet ähra/
Ty wij må medh thess krafft och wåld
All Diefwuls macht förfära;
Och the som döde äro/
J JEsu Namn tå så the lijf/
The siuka få sin helsos tijd/
Ehwad kranckdom the bära.

4. Gudh hafwer låfwat salighet
Them som hans Namn påkalla
Medh trofast hiertans stadighet/
När han wil domen hålla:
Stoor fahra är tå medh allo
När siälen skal för domen ståå/
Hwar löön för sina gierningar fåå;
Ther må stoor räfst at falla.

5. Här hafwa wij til siälegagn
J thenna här sungne wisa/
Huru oss tilbör JEsu Namn
Altijd lofwa och prisa:
Thet kan wår siäl wäl lisa:
Hans Namn thet kallas Frälsare/
Och alla synders förlåtare/
När wij wår troo bewisa.

141.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 141 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/4
 \key a \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 a'4 e4 a4 b4 c4. a8 b4 e,4\fermata\divMax
a4 b4 c4 d4 c4. b8 b2\fermata\divMax
e,4 e4 f4 e4 e4. d8 e2\fermata\divMax
g4. f8 e4 g4 f4 e4 d4 c4\fermata\divMax
g'4 gis4 a4 b4 c4. d8 b2\fermata\divMax
a4 b4 c4 d4 b4. a8 a2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 a'2. gis4^"6" a4 a,4 e'4. d8\divMax
c4^"6" b4 a4 b4 c4.^"6" d8 e2\fermata\divMax
e4^"b" c4 d4 e4 f2^"76" e2\fermata\divMax
b2^"65" c2 d4 e8^"6" f8 g4 c,4\fermata\divMax
c4 b4^"#6" a4 gis4^"6" a4. d8 e4 d4^"6"\divMax
c4^"6" b4^"6" a4 d4 e4 e,4 a2\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 JE -- sus är mitt lijf och häl -- sa:
JE -- sus är min äd -- la kron:
JE -- sus är min nå -- de -- thron.
Jag gier migh vt -- hi hans fräl -- se/
J hans kär -- lek/ nådh och wåhr.
JE -- sus högst mitt go -- da är.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}
Til