Koral1697/192

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

192 Alleneste Gudh i Himmelrijk

Källa: Sid 365, Tonart: g \dorian


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 f2 a1 bes2 c1 bes2 a1 g2 a1\fermata\divMax
 a2 a1 g2 bes2 (a) g f1 e2 f1\fermata\divMax
 f2 f1 g2 bes1 a2 g1 fis2 g1\fermata\divMax
 g2 a1 bes2 c1 bes2 a1 g2\fermata a1\divMax
 f2 g (a bes) a1 g2 f1 e2 f1\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 f2 f1 d2^"6" e^"6" f g f1 c2 f1\fermata
 f,2 f'1 c2 bes1 c2 d bes c f,1\fermata
 f'2 f1 e2^"6" g g, a bes^"6" c d^"#" g,1\fermata
 g'2 f e d^"6" e^"6" f g f f, c' f1\fermata
 d2 c a g a bes c d c1 f,
}

verse = \lyricmode {
 Al -- le -- neste Gudh i Him -- mel -- rijk
Wa -- re lof och prijs för al -- la si - na nå -- der/
Som han hafwer giordt i jorderijk/
J thessa här nådeliga dagar:
På jorden är kommen stoor glädie och frijd/
Men -- niskian må wäl glädias widh
Gudz yn -- nest och go -- da wil -- ja.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 130 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 130 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}