Sida:Psalm1695-2.djvu/65

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
364 Om then H. Trefallighet. Om then H. Trefallighet. 365

Både nu och i all sinne/
Hielp oss medh nåder tine.
Wij sättie all wår lijt til tigh;
J trone faste stånda.
Jfrån then onda Anda/
Hielp oss/ uthaf all wånda.
Amen/ Amen/ ske altså.
Wij siungom nu Halleluja.

2. JEsu Christe stat oss bij/ rc.

3. Helige Ande stat oss bij/ rc.

190.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 190 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Musical scores are temporarily disabled.


1. O HErre Gudh af Himmelrijk!
Gif oss nådh til at prisa tigh/
Och sättia all wår troo ther til
At tu äst både godh och mild :/:

2. O JEsu Christ som Mandom tog!
Låt oss altijd komma ihogh
Tin bittra dödh och rena Ord/
J them wij äre salige giord :/:

3. O Helge And gif oss tin nådh!
At wij aldrigh gå af tin rådh.
Wärdes at wara wårt bistånd/
Gudh Fader/ Son/ och Helge And :/:

191.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 191 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Musical scores are temporarily disabled.


1. TJgh ware lof och prijs o Christ!
Wälsignad är then dagh förwist:
Wij lofwe tigh nu och til ewig tijd:
Helig/ Helig/ Helig i högdene!

2. Änglarna och Öfwer-Änglar/
Throner och thet himmelska hährskap;
Tigh lofwa Cherubim och Seraphim:
Helig/ Helig/ Helig i högdene!

3. Titt folck/ o HErre/ lofwa tigh/
Tin Brudh af hiertat nu gläder sigh/
För tin nåde och barmhertighet:
Helig/ Helig/ Helig i högdene!

192.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 192 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Musical scores are temporarily disabled.
Wär-