Sida:Psalm1695-2.djvu/65

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
364 Om then H. Trefallighet. Om then H. Trefallighet. 365

Både nu och i all sinne/
Hielp oss medh nåder tine.
Wij sättie all wår lijt til tigh;
J trone faste stånda.
Jfrån then onda Anda/
Hielp oss/ uthaf all wånda.
Amen/ Amen/ ske altså.
Wij siungom nu Halleluja.

2. JEsu Christe stat oss bij/ rc.

3. Helige Ande stat oss bij/ rc.

190.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 190 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 f8 f4 e d c f g a4.\fermata\divMax
 f8 a4 bes c8. (bes16 a8) f g4 e f4. \fermata\divMax
 c'8 a4 bes c c d b c4.\fermata\divMax
 c8 a4 f g e f d c2\fermata\divMax
 f4 (a g) e f2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 f8 f4 c d a bes g f4.\fermata
 f'8 f4 d^"6" e^"6" f c2 f4.\fermata
 e8^"6" f4 d^"6" c e^"6" g^"#" a, c4.\fermata
 e8^"6" f2 c f4 g^"#" c,2 \fermata
 a4^"6" f c'2 f,\fermata
}

verse = \lyricmode {
 O HEr -- re Gudh af Him -- mel -- rijk/
Gif oss nådh til at pri -- sa tigh/
Och sät -- tia all wår troo ther til
At tu äst bå -- de godh och mild :/:
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 50 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 50 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. O HErre Gudh af Himmelrijk!
Gif oss nådh til at prisa tigh/
Och sättia all wår troo ther til
At tu äst både godh och mild :/:

2. O JEsu Christ som Mandom tog!
Låt oss altijd komma ihogh
Tin bittra dödh och rena Ord/
J them wij äre salige giord :/:

3. O Helge And gif oss tin nådh!
At wij aldrigh gå af tin rådh.
Wärdes at wara wårt bistånd/
Gudh Fader/ Son/ och Helge And :/:

191.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 191 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key d \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 e8 f4 e d e c d e4.\fermata\divMax
 g8 e4 c d e f (e2) d4 e2.\fermata\divMax
 b'4 c a b c a a g a b2.\fermata\divMax
 e4 d b g e c d e (f e) d e2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 e8 d4 e f^"6" e a8 g f4^"6" e4.\fermata
 b8^"6" c4 a b c d e f2^"76" e2.\fermata
 g4 a2 g4 c, d2 e4 d4^"#" g,2.\fermata
 a4 b2 c a4 b c d e f^"6" e2\fermata
}

verse = \lyricmode {
 Tigh wa -- re lof och prijs o Christ/
Wäl -- sig -- nad är then dagh för -- wist:
Wij lof -- we tigh nu och til e -- wig tijd:
He -- lig/ He -- lig/ He -- lig i hög -- de -- ne!
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 50 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 50 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. TJgh ware lof och prijs o Christ!
Wälsignad är then dagh förwist:
Wij lofwe tigh nu och til ewig tijd:
Helig/ Helig/ Helig i högdene!

2. Änglarna och Öfwer-Änglar/
Throner och thet himmelska hährskap;
Tigh lofwa Cherubim och Seraphim:
Helig/ Helig/ Helig i högdene!

3. Titt folck/ o HErre/ lofwa tigh/
Tin Brudh af hiertat nu gläder sigh/
För tin nåde och barmhertighet:
Helig/ Helig/ Helig i högdene!

192.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 192 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 f2 a1 bes2 c1 bes2 a1 g2 a1\fermata\divMax
 a2 a1 g2 bes2 (a) g f1 e2 f1\fermata\divMax
 f2 f1 g2 bes1 a2 g1 fis2 g1\fermata\divMax
 g2 a1 bes2 c1 bes2 a1 g2\fermata a1\divMax
 f2 g (a bes) a1 g2 f1 e2 f1\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 f2 f1 d2^"6" e^"6" f g f1 c2 f1\fermata
 f,2 f'1 c2 bes1 c2 d bes c f,1\fermata
 f'2 f1 e2^"6" g g, a bes^"6" c d^"#" g,1\fermata
 g'2 f e d^"6" e^"6" f g f f, c' f1\fermata
 d2 c a g a bes c d c1 f,
}

verse = \lyricmode {
 Al -- le -- neste Gudh i Him -- mel -- rijk
Wa -- re lof och prijs för al -- la si - na nå -- der/
Som han hafwer giordt i jorderijk/
J thessa här nådeliga dagar:
På jorden är kommen stoor glädie och frijd/
Men -- niskian må wäl glädias widh
Gudz yn -- nest och go -- da wil -- ja.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 130 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 130 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}
Wär-