Koral1697/204

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

204 Om en rijk man här siungom wij

Källa: Sid 391, Tonart: g \dorian


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2
 {g'8 g4 d'4 c4 f4 e4 d4 c4.\fermata\divMax
 d8 bes4 c4 d4 c8 (bes8) a2 g4.\fermata\divMax}
 bes8 f4 g4 bes4 c4 bes4 a4 g4.\fermata\divMax
 d'8 d4 g,4 c4 c8 (bes8) a4 a2\fermata\divMax
 c4 c4 a4 c4 f,4 bes4 a8 (g8) a4.\fermata\divMax
 d8 bes4 c4 d4 c8 (bes8) a2 g4.\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2
 {g'8 g4 g,4 a4 d4 e8^"6" f8 g4^"#" c,4.\fermata
 g'8 g,4 a4 bes4^"6" c4^"65" d2^"#" g,4.\fermata}
 g'8 d4 c4 bes4 a4^"6" g4 d'4^"#" g,4.\fermata
 g8 bes4 c4 a4 c4 d4^"#" d2^"#"\fermata
 a4 f2 a4 d4 bes4 es4 d4.^"#"\fermata
 d8^"#" g,4 a4^"6" bes4^"6" c4^"65" d2 g,4.\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Om en rijk man här siung -- om wij/
Then här -- lig klä -- der ha -- de;
 }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Och lef -- de i stort frås -- se -- rij/
Ther han sitt sin -- ne påla -- de. }


>>

En fattig man/ som La -- za -- rus het/
Kom för hans port at lig -- gia/
Full medh såår och myck -- en kranck -- het/
Brödh wil -- le han ther tig -- gia.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}