Sida:Psalm1695-2.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
390 Psalmer öfwer några Söndags Evangelier. 391


5. Then som til ändan trogen är/
Skal lifwet fåå at ärfwa/
Thet lijf som döden eij blijr när
Månd’ Christus oss förwärfwa.
Gif oss/ o Gudh/ een stadig troo/
At JEsum här omfamna/ och så hamna
Ther siälen hafwer roo.
Tu oss til tigh anamma!


204.
Luc. 16.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 204 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2
 {g'8 g4 d'4 c4 f4 e4 d4 c4.\fermata\divMax
 d8 bes4 c4 d4 c8 (bes8) a2 g4.\fermata\divMax}
 bes8 f4 g4 bes4 c4 bes4 a4 g4.\fermata\divMax
 d'8 d4 g,4 c4 c8 (bes8) a4 a2\fermata\divMax
 c4 c4 a4 c4 f,4 bes4 a8 (g8) a4.\fermata\divMax
 d8 bes4 c4 d4 c8 (bes8) a2 g4.\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2
 {g'8 g4 g,4 a4 d4 e8^"6" f8 g4^"#" c,4.\fermata
 g'8 g,4 a4 bes4^"6" c4^"65" d2^"#" g,4.\fermata}
 g'8 d4 c4 bes4 a4^"6" g4 d'4^"#" g,4.\fermata
 g8 bes4 c4 a4 c4 d4^"#" d2^"#"\fermata
 a4 f2 a4 d4 bes4 es4 d4.^"#"\fermata
 d8^"#" g,4 a4^"6" bes4^"6" c4^"65" d2 g,4.\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Om en rijk man här siung -- om wij/
Then här -- lig klä -- der ha -- de;
 }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Och lef -- de i stort frås -- se -- rij/
Ther han sitt sin -- ne påla -- de. }


>>

En fattig man/ som La -- za -- rus het/
Kom för hans port at lig -- gia/
Full medh såår och myck -- en kranck -- het/
Brödh wil -- le han ther tig -- gia.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. OM en rijk man här siungom wij/
Then härlig kläder hade;
Och lefde i stort fråsserij/
Ther han sitt sinne pålade.
En fattig man/ som Lazarus het/
Kom för hans port at liggia/
Full medh såår och mycken kranckhet/
Brödh wille han ther tiggia.

2. Han hade wäl ätit the smulor små/
Och ther medh tilfrijdz blifwit/
Som af bordet förföllo tå/
Om någor hade them gifwit:
Kommo ock hundar til hans såår/
Och them han then wälgierning får/
Som honom then rike nekte.

3. Så blef tå then fattige död/
Och wardt af Änglom tagen/
Och förd vthi Abrahams sköt/
Wäl war honom then dagen.
Blef också medh then rike död/
Och lades i grafwen neder:
Han kom i stoor pino och nödh/
Then dagen wardt honom leder.

4. Tå han nu vthi pinon låg/
Sin ögon han vplyffte/
Abraham han fierran sigh såg/
Och Lazarum i hans sköte:
Han ropte tå fast ynckelig/
Och war alzintet glader:
Förbarma tigh vthöfwer migh
Abraham käre fader.

5. At tu sänder Lazarum hijt/
I thesso mine plågo/
Jagh beder tigh medh allo flijt/
Tu seer wäl min förmågo:

Full Ddd J