Koral1697/225

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

225 O HErre Gudh tin helga Budh

Källa: Sid 453), Tonart: es \major


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key es \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'8 bes4. as8 g4.\fermata\divMax
g8 as4. g8 f4.\fermata\divMax
g8 es4. es8 as4 g4 f4. (es8) es4.\fermata\divMax
es8 c4. c8 f4.\fermata\divMax
es8 d4. d8 g4.\fermata\divMax
f8 es4 d4 c4 bes4 bes4. (a8) bes4.\fermata\divMax
bes8 bes4. d8 es4.\fermata\divMax
c8 d4. es8 f4.\fermata\divMax
f8 g4 a4 bes4 c4 c4. (bes8) bes4.\fermata\divMax
bes8 g4. g8 as4.\fermata\divMax
as8 f4. f8 g4.\fermata\divMax
bes8 g4 es4 as4 g4 f4. (es8) es4.\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 es8 d2^"65" es4.\divMax
es8 c2^"65" d4.\fermata\divMax
es8 c2 as2 bes2^"43" es4.\fermata\divMax
es8 f2^"*" d4.\fermata\divMax
c8 bes2 es4.\fermata\divMax
d8 c4 bes4 c4 d8 es8 f4 f,4 bes4.\fermata\divMax
bes'8 bes4 f4^"6" es4.\fermata\divMax
f8 bes2 a4.^"6"\fermata\divMax
bes8 es,4 c4^"6†" bes4 es4 f4 f,4 bes4.\fermata\divMax
bes8 es2 as,4.\fermata\divMax
as8 bes2 es4.\fermata\divMax
d8^"6" es2 as,2^"65" bes2^"43" es4.\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 O HEr -- re Gudh tin hel -- ga Budh
Ä -- ro för -- mörc -- kad blif -- ne/
Til thess tin Ord blef oss kun -- giord/
Och af Pau -- lo besk -- rif -- ne/
Ther til ock meer af and -- ra fleer
Ä -- ro i -- gen up -- fun -- nen:
Thess tacke wij tigh e -- win -- ner -- lig/
At wij lef -- we then stun -- den:
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 80 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}