Sida:Psalm1695-2.djvu/109

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
452 Om Gudz Ord och Församling. 453

Ty måste the Blåmän falla/
Tusend tusend woro the alle/
Som dödde i samma stund.

9. Se huru Gudh beskärmade
Then Konung Hiskiam/
Hwilken fast hotat hade
Senacherib widh namn/
Then sin hähr stält hade
Rätt mot Jerusalem:
Ther af Gudz Ängel fälte/
Såsom en rätt krijgzhielte/
Hundrad ottatijo fem tusend.

10. Hör huru Gudh lät strida
För Konung Josaphat/
Then tijd honom wille fördrifwa
Ammons och Moabs macht:
Gudz folck hade sorg och klaga/
Til Gudh satte han sin tröst/
Ty månde Gudh så laga/
At hwar tog annan af daga/
Och Gudz folck wardt förlöst.

11. Så märck nu i alla tida/
Huru Gudh sina fiender slår/
Som mot hans folck wilja strida/
Altijd thet änn så går:
Han kan tigh wäl beskärma/
Tin häär äro alle tahld;
Låt nu man Diefwulen swärma/
Blif tu widh Gudz Ord gierna
Altijd så ästu uthwald

225.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 225 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key es \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'8 bes4. as8 g4.\fermata\divMax
g8 as4. g8 f4.\fermata\divMax
g8 es4. es8 as4 g4 f4. (es8) es4.\fermata\divMax
es8 c4. c8 f4.\fermata\divMax
es8 d4. d8 g4.\fermata\divMax
f8 es4 d4 c4 bes4 bes4. (a8) bes4.\fermata\divMax
bes8 bes4. d8 es4.\fermata\divMax
c8 d4. es8 f4.\fermata\divMax
f8 g4 a4 bes4 c4 c4. (bes8) bes4.\fermata\divMax
bes8 g4. g8 as4.\fermata\divMax
as8 f4. f8 g4.\fermata\divMax
bes8 g4 es4 as4 g4 f4. (es8) es4.\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 es8 d2^"65" es4.\divMax
es8 c2^"65" d4.\fermata\divMax
es8 c2 as2 bes2^"43" es4.\fermata\divMax
es8 f2^"*" d4.\fermata\divMax
c8 bes2 es4.\fermata\divMax
d8 c4 bes4 c4 d8 es8 f4 f,4 bes4.\fermata\divMax
bes'8 bes4 f4^"6" es4.\fermata\divMax
f8 bes2 a4.^"6"\fermata\divMax
bes8 es,4 c4^"6†" bes4 es4 f4 f,4 bes4.\fermata\divMax
bes8 es2 as,4.\fermata\divMax
as8 bes2 es4.\fermata\divMax
d8^"6" es2 as,2^"65" bes2^"43" es4.\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 O HEr -- re Gudh tin hel -- ga Budh
Ä -- ro för -- mörc -- kad blif -- ne/
Til thess tin Ord blef oss kun -- giord/
Och af Pau -- lo besk -- rif -- ne/
Ther til ock meer af and -- ra fleer
Ä -- ro i -- gen up -- fun -- nen:
Thess tacke wij tigh e -- win -- ner -- lig/
At wij lef -- we then stun -- den:
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 80 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. O HErre Gudh tin helga Budh
Äro förmörckad blifne/
Til thess tin Ord blef oss kungiord/
Och af Paulo beskrifne/
Ther til ock meer af andra fleer
Äro igen upfunnen:
Thess tacke wij tigh ewinnerlig/
At wij lefwe then stunden:

2. At thet medh macht oss blifwer sagt/
Ytterst i werldzens ända.
O HErre mild gif them ock til/

225. Som