Koral1697/408

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

408 Ho Satans boning täncker på/

Källa: Sid 820, Tonart: g \major


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 b'8 fis4 fis4 fis4 g4 a4. a8 a4.\fermata\divMax
a8 b4 b4 a4 g4 fis4. (e8) e4.\fermata\divMax 
fis8 g4. g8 a4 b4 c4. c8 b4.\fermata\divMax
d8 g,4. a8 b4. a8 a4. (g8) g4.\fermata\divMax
b8 a4 a4 g4 e4 g4. a8 b4.\fermata\divMax
d8 d4 d4 e4 d4 c2 b4.\fermata\divMax
b8 d4. c8 b4 b4 a4. a8 a4.\fermata\divMax
a8 b4 b4 a4 g4 fis2 e2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 e8 d2 b4^"#" e4^"b" a4. a8 a4.\fermata\divMax
d,8 g4 g4 d4 e4 b2^"#" e4.\fermata\divMax
b8 e4. e8 d4 b4^"6" a2^"b" g4.\fermata\divMax
b8 c4. c8 b4^"6" c4^"6" d2 g,4.\fermata\divMax
g8 d'4 d4 e4 b4^"#" e4 c4^"6" b4.^"#"\fermata\divMax
g'8 fis4^"6" g4 e4 b4 fis'2^"#" b,4.^"#"\fermata\divMax
b8^"b" g4. a8 b4^"6" c4^"7" d4. d8 d4.\fermata\divMax
d8 g4 g4 d4 e4 b2^"#" e,2\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 Ho Sa -- tans bo -- ning tänc -- ker på/
Thess grym -- ma eld och lå -- ga/
Hans hier -- ta ho -- nom bäf -- wa må/
Och bris -- ta för then plå -- ga.
Hans sam -- wet tå wist wit -- ne bär/
Och ho -- nom fö -- res -- täl -- ler/
At han i synd hårdt snär -- der är/
Til afg -- rund ho -- nom fäl -- ler.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}