Sida:Psalm1695-3.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
820 Om then osaliga Ewigheten. Om then osaliga Ewigheten. 821

Eij blinda tigh/ at ewighetens natt
Medh sorg och wee tigh eij omgifwer platt.

12. O ewighet! tin längd migh fast förskräcker/
Som början haar/ men aldrig ändan räcker:
O ewighet! en tijd förutan tijd:
Migh nådig war/ o Gudh! tigh blijr jagh widh.

408.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 408 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 b'8 fis4 fis4 fis4 g4 a4. a8 a4.\fermata\divMax
a8 b4 b4 a4 g4 fis4. (e8) e4.\fermata\divMax 
fis8 g4. g8 a4 b4 c4. c8 b4.\fermata\divMax
d8 g,4. a8 b4. a8 a4. (g8) g4.\fermata\divMax
b8 a4 a4 g4 e4 g4. a8 b4.\fermata\divMax
d8 d4 d4 e4 d4 c2 b4.\fermata\divMax
b8 d4. c8 b4 b4 a4. a8 a4.\fermata\divMax
a8 b4 b4 a4 g4 fis2 e2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 e8 d2 b4^"#" e4^"b" a4. a8 a4.\fermata\divMax
d,8 g4 g4 d4 e4 b2^"#" e4.\fermata\divMax
b8 e4. e8 d4 b4^"6" a2^"b" g4.\fermata\divMax
b8 c4. c8 b4^"6" c4^"6" d2 g,4.\fermata\divMax
g8 d'4 d4 e4 b4^"#" e4 c4^"6" b4.^"#"\fermata\divMax
g'8 fis4^"6" g4 e4 b4 fis'2^"#" b,4.^"#"\fermata\divMax
b8^"b" g4. a8 b4^"6" c4^"7" d4. d8 d4.\fermata\divMax
d8 g4 g4 d4 e4 b2^"#" e,2\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 Ho Sa -- tans bo -- ning tänc -- ker på/
Thess grym -- ma eld och lå -- ga/
Hans hier -- ta ho -- nom bäf -- wa må/
Och bris -- ta för then plå -- ga.
Hans sam -- wet tå wist wit -- ne bär/
Och ho -- nom fö -- res -- täl -- ler/
At han i synd hårdt snär -- der är/
Til afg -- rund ho -- nom fäl -- ler.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. HO Satans boning täncker på/
Thess grymma eld och låga/
Hans hierta honom bäfwa må/
Och brista för then plåga.
Hans samwet tå wist witne bär/
Och honom föreställer/
At han i synd hårdt snärder är/
Til afgrund honom fäller.

2. Tijt trädet ändtlig faller nidh/
Ther ligger thet och blifwer;
När man är dödh/ eij nåhon tijd
Gudh sedan ändring gifwer.
Tå hielper ingen böön och grå/
Man måste ther förbligwa:
I pinon blijr en ymklig låt/
Som the fördömde drifwa.

3. Tå är förseent at ångra sigh/
Tå bättring rum eij finner:
Men then i werlden gudelig
Haar lefwat/ nåde winner.
En sådan wändning blifwer tå/
The onde stadigt qwäljas/
The frome ewig glädie få/
Och bland Gudz Helgon täljas.

4. Betänck/ o mennskia! tigh nu wäl;
Sij/ helwetit hät gapar/
Wil swälja up tin arma siäl:
Bed Gudh/ han i tigh skapar
Ett hierta reent/ en anda ny;
Så at tu eij förachtar
Hans nådh; och kan så undanfly
Then/ som tigh eftertrachtar.

5. Hielp Gudh/ wij altijd måge så
Wårt lefwerne här ställa/
At wij til ewig tijd eij få
Wår swåra synd umgälla.

At Låt