Koral1697/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

45 När jagh nu min böön uthgiuter/

Källa: Sid 89, Tonart: f \major


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key f \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 d'4. g,8 bes4 a 4 g4. a8 fis4 d4\fermata\divMax
bes'4 c4 d4 es4 c4. bes8 bes2\fermata\divMax
d4. g,8 bes4 a 4 g4. a8 fis4 d4\fermata\divMax
d'4 es4 f4 bes,4 bes4. a8 bes2\fermata\divMax
a4. bes8 c4 d4 g,4. bes8 a4 f4\fermata\divMax
bes4. c8 d4 es4 a,4. bes8 g4 g4\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g'2 g4 f4^"6" es2^"76" d2^"#"\fermata\divMax
g4 a4 bes4 es,4 f4^"43" f,4 bes2\fermata\divMax
g2 g'4 f4^"6" es2^"76" d2^"#"\fermata\divMax
g4 f8 es8 d4^"6" es4 f2^"43" bes,2\fermata\divMax
f4 g4 a4^"6" bes4 c2^"43" f,2\fermata\divMax
g4 a4 bes4 c4^"b" d2^"4#" g2\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 När jagh nu min böön uth-- giu -- ter/
Tijg migh ic -- ke Gudh min tröst:
At när tu tin ö -- ron slu -- ter
Til/ och ti -- ger för min röst/
Jagh eij lijk blijr the -- ras ska -- ra/
Som i ku -- lo -- ne ned -- fa -- ra.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 80 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}