Sida:Psalm1695-1.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
88 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 89

At länge så skal wara.
Wänd sigh doch om/ och war migh huld:
Förstör then onda skara/
Och låt min siäl i theras garn
Eij fastna: HErre/ fräls tin barn/
Titt helga Namn til ähra.

44.

Then 27 K. D. Psalm. Se tonen Num. 53.

1. HErren är mitt lius och hälsa/
Hwij skal jagh så fruchta migh?
HErren wil och kan migh frälsa/
Hwij skal jagh så grufwa migh?
Om min fiend skyndar sigh/
Wil medh hast upfräta migh/
Skal han sköta sigh och falla/
Sielf sitt upsåt orätt kalla.

2. Om han sigh än mot migh lägrar/
Fruchtar sigh doch eij min siäl/
HErren är then honom wägrar
Migh at skada: han kan wäl
Många tusend medh ett Ord
Myckit lätt slåå nedh til jord.
Wäl är then som honom fruchtar/
Han eij dödar/ utan tuchtar.

3. Ett begärer jagh af HErran
Af alt hierta innerlig:
At jagh icke blifwer Fierran
HErrans huus ewinnerlig:
At jagh i hans hyddo skiön
Daglig offra må min böön:
Ty han är then migh betäcker
I ond tijd/ och handen räcker.

4. Han skal också migh uphöija
Öfwer them som hata migh:
Theras list in på them böija/
At the måge skämma sigh.
Och jagh skal medh minom munn
Therför tacka i all stund.
HErre/ hör migh när jagh ropar/
Och förstör the arga hopar.

5. Tu migh eij wil öfwergifwa/
Wänd titt ansicht icke bort.
Om tu eij wil hos migh blifwa/
Så förgås jagh innan kort.
Led migh rätt/ at jagh eij går
Wilse/ eller skada får
Af min fiend som migh tränger/
Och min rätt så skamlöst wränger.

6. Gif migh icke i hans wilia/
Gudh/ min tröst och salighet:
Och låt ingen ting migh skilia
Ifrån tigh i ewighet.
Låt migh lefwa och få see
Tina godhet: och betee
Tina macht mot them som strida
utan saak/ och frijd eij lida.

45.

Then 28 K. D. Psalm.

Koral nr 45 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key f \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 d'4. g,8 bes4 a 4 g4. a8 fis4 d4\fermata\divMax
bes'4 c4 d4 es4 c4. bes8 bes2\fermata\divMax
d4. g,8 bes4 a 4 g4. a8 fis4 d4\fermata\divMax
d'4 es4 f4 bes,4 bes4. a8 bes2\fermata\divMax
a4. bes8 c4 d4 g,4. bes8 a4 f4\fermata\divMax
bes4. c8 d4 es4 a,4. bes8 g4 g4\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g'2 g4 f4^"6" es2^"76" d2^"#"\fermata\divMax
g4 a4 bes4 es,4 f4^"43" f,4 bes2\fermata\divMax
g2 g'4 f4^"6" es2^"76" d2^"#"\fermata\divMax
g4 f8 es8 d4^"6" es4 f2^"43" bes,2\fermata\divMax
f4 g4 a4^"6" bes4 c2^"43" f,2\fermata\divMax
g4 a4 bes4 c4^"b" d2^"4#" g2\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 När jagh nu min böön uth-- giu -- ter/
Tijg migh ic -- ke Gudh min tröst:
At när tu tin ö -- ron slu -- ter
Til/ och ti -- ger för min röst/
Jagh eij lijk blijr the -- ras ska -- ra/
Som i ku -- lo -- ne ned -- fa -- ra.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 80 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}
I M At