Koral1697/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

53 Såsom hiorten trägit längtar

Källa: Sid 65, Tonart: g \major


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2 {
  g'1 a2 b1 a2 g1 fis2 e1 d2\fermata \divMax
  g1 a2 b1( c2) b2 a2. g4 g1.\fermata
 }
 b1 b2 d1 c2 b1 a2 b1.\fermata \divMax
 d1 d2 e1 d2 c1 b2 a1.\fermata \divMax
 b1 d2 c1 b2 g2 a b g1.\fermata \divMax
 b1 b2 c1 b2 a2( g) fis g1 g2 \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2 {
  g'1 fis2^"6" g1 d2 e1 d2 a1^"*" d2\fermata
  b1^"6" a2^"6" g1 c2 c2^"7" d1 g,1.\fermata
 }
 g'1 g2 fis1^"6" a2 g1 d2 g1.\fermata
 g1 g,2 c1 b2 a1^"56" g2 d'1.\fermata
 g1. a1 e2 g2 fis1^"6" g1.\fermata
 g,1 g2 a1^"6" b2^"6" c e d g,1.
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ SÅ -- som hior -- ten trä -- git läng -- tar
   Eff -- ter fri -- ska käl -- lans flodh;
   }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Alt -- så ock mitt hier -- ta träng -- tar
   Til min Gudh/ som är så godh.
  }


>>

 Min siäl tör -- star in -- ner -- lig/
 HEr -- re JE -- su/ eff -- ter tigh;
 När skal thet tigh doch be -- ha -- ga
 Migh in i tin glä -- die ta -- ga?
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 145 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 145 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}