Såsom hjorten träget längtar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Såsom hjorten träget längtar
av Theodor Beza
Psalm 53 i 1695 års psalmbok under rubriken Konung Dawidz Psalmer baserad på Psaltaren 42. Bearbetad av Ambrosius Lobwasser 1573 och översatt till svenska av Haquin Spegel 1694. På Wikipedia finns en artikel om Såsom hjorten träget längtar.


[ 65 ]

1. SÅsom hiorten trägit längtar
Efter friska källans flodh;
Altså ock mitt hierta trängtar
Til min Gudh/ som är så godh.
Min siäl törstar innerlig/
HErre JEsu/ efter tigh;
När skal thet tigh doch behaga
Migh in i tin glädie taga?

2. Mina tårar jagh förtärer/
Och min gråt han är min spijs/
Ty min owän migh beswärar/
Och Gudz agas skarpa rijs.
Man migh frågar til medh spee:
Hwar är Gudh? Låt oss thet see:
Låt oss see om han tigh swarar/
Och i nöden tigh bewarar.

3. När jagh nu på sådant täncker/
Tå vthgiuter jagh min siäl;
Sådan spott mitt hierta kräncker/
Och jagh grämer migh medh skiäl.
Ty jagh wille gierna gåå
Medh them som then hugnat få/
At the HErrans huus besöka/
Och hans högtijds prydnat öka.

4. Doch hwij wilt tu tigh bedröfwa/
O min siäl! och qwälia tigh?
Gudh wil tigh allenast pröfwa;
Therför hoppas stadelig.
Jagh förmodar änn then dagh/
Tå jagh honom til behag
Skal ett tacksamt offer reda/
Och hans loford widt vthbreda.

5. HErre/ när mitt hierta sörjer/
Jagh titt ord tå täncker på:
När min siäl sigh klaga börjer/
At jagh måst en främling gåå;
Måste wancka af och an/
Mellan Hermon och Jordan/
Ther migh sorg och ångest fölier/
Såsom hafsens många bölior.

6. Doch haar Gudh förtröstan gifwit
Om sin godhet dagh från dagh;
Hwilket haar min hugnat blifwit:
Ty om natten siunger jagh/

[ 66 ]

Och åkallar Gudh medh flijt/
Ropar högt: O min tillijt!
Gudh min klippa! hwij förgäter
Tu migh/ then så sorgen gråter?

7. Hwij skal jagh så ängslig wara/
När min owän tränger migh?
Jagh weet fögo til at swara/
När han dierft förhäfwer sigh:
En thet är migh som ett mord/
Tå jagh hörer thessa ord:
Hwar är nu then Gudh tu dyrckar?
Huru hielper han och styrcker?

8. Men/ min siäl/ war eij bedröfwad/
Giör eij oro vthi migh:
HErren kommer oförtöfwad/
När man bidar stadelig
Vthi hoppet hans miskund/
Och hans rätta hielpestund.
Thet skal jagh ock wist besinna/
Och hans hielp migh wäl påminna.

Koral nr 53 ur 1695 års psalmbok


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "|."
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef treble
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef bass
 \pre
}

voicename = Voice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2 {
  g'1 a2 b1 a2 g1 fis2 e1 d2\fermata \divMax
  g1 a2 b1( c2) b2 a2. g4 g1.\fermata
 }
 b1 b2 d1 c2 b1 a2 b1.\fermata \divMax
 d1 d2 e1 d2 c1 b2 a1.\fermata \divMax
 b1 d2 c1 b2 g2 a b g1.\fermata \divMax
 b1 b2 c1 b2 a2( g) fis g1 g2 \divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ SÅ -- som hior -- ten trä -- git läng -- tar
   Eff -- ter fri -- ska käl -- lans flodh;
   }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Alt -- så ock mitt hier -- ta träng -- tar
   Til min Gudh/ som är så godh.
  }


>>

 Min siäl tör -- star in -- ner -- lig/
 HEr -- re JE -- su/ eff -- ter tigh;
 När skal thet tigh doch be -- ha -- ga
 Migh in i tin glä -- die ta -- ga?
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 
 >>
 \midi {
  % \tempo 145 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 145 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}