Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910/Hans Erik Andersson Fahlbeck

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Wilhelm Jacobson
Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar
av Johannes Svanberg

Hans Erik Andersson Fahlbeck
Emilia Mathilda Lundberg  →


[ 159 ]

Hans Erik Andersson Fahlbeck. K. T:ne 1 juli 1882—1886.

Född i Ölme i Värmland den 1 aug. 1842 (föräldrarna voro landtbrukaren Anders Eriksson Fahlbeck och Hanna Charlotta Carlsson). Elev vid Kungl. Teatern 1 juli 1862—30 juni 1866, hvarefter han reste till Amerika, där han i Chicago bildade det s. k. »Svenska dramatiska sällskapet», för hvilket han stod i spetsen i två år, hvarvid han bl. a. uppträdde i sådana roller som Erik den fjortonde i Börjessons skådespel och Engelbrekt i »Engelbrekt och hans dalkarlar» — hvaraf synes att det svensk-amerikanska sällskapet hade en ganska storslagen repertoar. År 1871 kom han tillbaka till Sverige och tog då anställning vid Axel Bosins och Knut Tivanders teatersällskap med hvilket han under tre år uppträdde på teatrarna i Sverige, Norge och Finland. Från hösten 1874 var han anställd vid Nya Teatern i Göteborg, hvilken han sedermera under olika teaterledare tillhörde till 1882, då han blef engagerad vid Kungl. Teatrarnes dramatiska scen. Begåfvad med ett för scenen särdeles lyckligt yttre, en ståtlig figur och en god talorgan, förstod han därjämte att gifva karaktär åt sina olika skapelser och lyckades bäst inom det högre skådespelet. Bland de mera framstående roller han utförde på de kungliga teatrarne må nämnas: Calligula i »Fäktaren från Ravenna», Ludvig den elfte i »Gringoire», Kristian den andre i Herman Sätherbergs skådespel »Ur förtryckets natt», Peter Stockman i »En folkets fiende», Månsen i »De ungas förbund», Claudius i »Hamlet», och Antonio i »Köpmannen i Venedig». Hans sista uppträdande ägde rum å Kungl. Dramatiska Teatern den 24 jan. 1886 som Molvig i »Vildanden». Han afled i Stockholm den 7 febr. samma år.