Mandatt till Ölandh um iachtt, så och um bärende trä.

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Djvu
Mandatt till Ölandh um iachtt, så och um bärende trä.
av Johan III

Mandatt till Ölandh um iachtt, så och um bärende trä.[ 1 ]

Mandatt till Ölandh um iachtt, så och um bärende trä, Datum Stocholm thenn .7. Aprilis,

Anno &c. 1569

Tilbiude eder oss Elskelige uåre trogne undersåter, så uäl prästmänn, som uåre och Cronenes Schattskyllige bönder, thenn meninge Mann som byggie och boo opå Ölandh. Wår gunst och nåde tillförenne. Och Giffue eder käre Dannemänn här medt tilkänne, att oss ähr i sanningh förekommitt, huru såsom thz ähr almentt uordet hooss eder, att slå och föröde, the diur som uij synnerligenn uele haffue fridkallede, såsom ärhe, Hiorter, Hinner, Elger och Rådiur. Teslikes förnimme uij och, att mann haffuer tagitt sigh ett skadeligitt missbruk före, att hugge och göre skade på allehande nyttigh och bärende trä, såsom ärhe, Böök, Eek, Apall och hasl. &c. oahnseendes att sådantt hafuer altijdh uaritt högeligenn förbuditt, och aldrig tillatidt udi uåre förfäders, salige och höglofflige ihugkommelse fordom Suerigies Konungers Regementz tijdh. Så effter uij uele, att alle gode ordninger och stadger som udaff Högbe:te uåre förfäder ärhe betänchte och giorde, Rijkett till gagnn och gode, måtte aldelis bliffue uidh machtt håldne. therföre så kunne uij sådane skadelige ordningh som nu aff någre mothuillighe företagen ähr, ingelunde lijde heller tillstädie, uthan uele här medt haffue alffuarligenn förbuditt, att ingen skall effter thenne dagh undestå sigh atth öde någre udaff the diur som här tillförenne stå förmälthe, uthan uij uele haffue them aldelis medt fridh, Såsom uij och här medt platt förbiude, att ingen skall fördriste sigh att hugge och fälle någre bärende trä, aff the besynnerligh som här tillförenne stå uidh nampn, anthen till timber, uedh eller elliest. [ 2 ]Så frampt att huar någer blifuer beslagen att han emoth thzte uårtt förbudh handler, så skall hann bliffue therföre tillbörligenn straffett, ,både till penninger, såsom Suerigis Lagh förmeller, så och elliest för thzte uårtt Mandatz öffuerträdilse. Befale förthennskuldh uåre Stådtholare, Fougter och Befalningzmänn, att the haffue här ett flijtigdt och nöge upseende medt, atth thzte uårtt Mandatt måtte aldelis bliffue uidh machtt hållitt, Så frampt the uele göre thz som oss ähr behageligitt. Ther huar och en haffuer sigh effter rätthe. Datum ut supra.