När Herren Kristus födder var

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
NÄr HErren Christus födder war
av Okänd
Här ur 1695 års psalmbok.


[ 13 ]

NÄr HErren Christus födder war/
Fast gladdes tå Gudz Ängla skaar;
The sungo högt medh härlig toon:
Gudh ware ähra i hans thron.
Gudz Son är nu kommen här/
Födder af en jungfru skär;
Thess tackom wij tigh Fader kär.

2. The herdar hade fruchtan stoor
Alt för then klara ÄnglaChor:
Doch gladdes/ när the sporde wist/
At födder war wår HErre Christ.
Gudz Son är etc.

3. Medh mycken frögd the gingo fort/
At sökia barnet på sin ort/
I Bethlehem och Dawidz stadh/
Alt som Gudz Ängel them thet bad.
Gudz Son är etc.

4. The funno barnet spädt och kleent/
I krubbo lagdt: thet war förmeent
Ett bättre rum för honom fåå/
Som huus doch allom gifwa må.
Gudz Son är etc.

5. Af modrens bröst han fick sin spijs/
Som doch alzmächtig är och wijs/
Som gifwer maat och födo nogh
Alt hwad som rörs i marck och skogh.
Gudz Son är etc.

6. O JEsu Christ/ Gudz ende Son/
Tag bort wår synd/ och oss förskon;
Och thet af nådh så mildelig/
Hwar af the Christne glädia sigh.
Gudz Son är etc.

7. Ty lofwom i all ewighet
En sådan Gudz barmhertighet;
Och hafwom HErran JEsum kär/
Som oss en nådig broder är.
Gudz Son är etc.

8. Gif Gudh/ at wij wår högtijdz dagh
Må fira efter titt behag/
I kärlek/ troo/ i frijd och frögd.
Tigh ske lof/ prijs i Himmels högd.
Gudz Son är nu kommen här/
Födder af en jungfru skär;
Thess tackom wij tigh Fader kär.