Hoppa till innehållet

1695 års psalmbok

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Then Swenska Psalm-Boken
1695 års psalmbok finns tillgänglig här i koralupplagan från 1697 med melodier; kalender, evangeliebok, Den Svenska Mässan, Luthers lilla katekes och bönbok.
På Wikipedia finns en artikel om 1695 års psalmbok.
Desse äro de tio bud. Den första psalmens första vers med noter

[ Innehåll ]

Förtekning
På the stycker/ som i thenna öfwersedda
Handbook innehållas.

I. Kalendarium Perpetuum.
II. Then Swenska Psalm-Boken.
III. Evangelier och Epistler medh ther til hörige Collecter och Böner.
IV. Swenska Mässan.
V. Catechismus Lutheri / medh Huustaflan.
VI. Athanasii Symbolum.
VII. Christi pinos / [et]c. Historia.
VIII. Om Jerusalems förstöring.
IX. En nödhtorftig Bönebook bestående af efterföljande stycker:
1. Avenarii Morgon- och Aftonböner.
2. Kyrkio-Böner / tienlige i allmännelig och besynnerlig andacht.
3. Skrift- och Aflösnings-Bönebook / så ock om then H. Nattwardens wärdiga bruuk.
4. Böner för åthskilliga Stånd.
5. Böner uthi åthskilliga tilfällen.
6. Böner för resande personer.
7. Litanien.

Boken är uppdelad på 5 indexsidor:

Många av psalmbokens texter finns även i andra sångsamlingar enligt nedanstående förteckning. Den inledande nummersiffran länkar till aktuellt uppslag. (Notera att även röda länkar innehåller faksimilversionen av texten).

Psalmer

[redigera]

I förteckningen nedan betyder (v) = verser.

I. Catechismus författad i Sånger.

[redigera]

Trones Artiklar

[redigera]

HErrans Böön

[redigera]

Om Döpelsen

[redigera]

Om HErrans Nattward

[redigera]

II. Konung Davids Psalmer

[redigera]

III. Årliga Högtiders Psalmer

[redigera]

Några Heligas Lofsånger

[redigera]

Advents-Psalmer

[redigera]

Om Christi Mandoms anammelse

[redigera]

Jule-högtids Psalmer - Om Christi Födelse

[redigera]

Ny-Åhrs Psalmer

[redigera]

Om Jesu Namn och Välgierningar

[redigera]

Trettonde Dags Psalmer

[redigera]

Om Christi pino och dödh

[redigera]

Om Christi Begrafning

[redigera]

Påska Psalmer - Om Christi Upståndelse

[redigera]

Om Christi Himmelsfärd

[redigera]

Pingesdaga Högtijd - Om then Helga Anda

[redigera]

Om then Hel. Trefallighet

[redigera]

Uppå S. Michaelis Dagh - Om de heliga englar

[redigera]

Uppå alla Helgona dag

[redigera]

Uppå Apostledagar

[redigera]

IV. Psalmer Öfwer några Söndags Evangelier

[redigera]

V. Åthskillige Läro-Psalmer

[redigera]

Om Menniskiones Fall och Upprättelse

[redigera]

Om Gudz Ord och Församling

[redigera]

Om HErrans Sabbaths Dagh

[redigera]

Böne-Psalmer för Predikan

[redigera]

Böne-Psalm efter Predikan

[redigera]

Om Antichristo

[redigera]

Om Gudz nådiga Beskydd

[redigera]

Om Gudz Nådh och Syndernas Förlåtelse

[redigera]

Om Christi Förtienst / Kärlek och nådiga Närwarelse

[redigera]

VI. Boot-Psalmer

[redigera]

VII. Psalmer om ett Christeligit Lefwerne

[redigera]

I gemeen

[redigera]

Om Tolamod och Förnöijelse i Gudi

[redigera]

Om Werldens Wäsende / Fåfängelighet och Föracht

[redigera]

Emot Dryckenskap

[redigera]

Emot Okyskhet och Skörlefnad

[redigera]

Emot Högfärd

[redigera]

VIII. Psalmer i Bedröfwelse / Korss och Anfächtning

[redigera]

IX. Böne-Psalmer

[redigera]

X. Lof- och Tacksäijelse Psalmer

[redigera]

XI. Psalmer i åthskillige Nödtorfter

[redigera]

Uthi stora Landzplågor

[redigera]

Om frijd

[redigera]

Om Jordenes frucktbarhet

[redigera]

I Hungers Nödh

[redigera]

Om Hälsa och Sundhet

[redigera]

XII. Psalmer för åthskillige Stånds-Personer / och widh besynnerliga tilfällen

[redigera]

För Öfwerhets-Personer

[redigera]

En Konungs Böne-Psalm

[redigera]

En Arfprinss Böne-Psalm

[redigera]

En Konglig Råds Böne-Psalm

[redigera]

Lärares Böne-Psalm

[redigera]

Psalmer angående Domare

[redigera]

Psalmer angående thet H. Ächtenskaps ståndet

[redigera]

Barna-Psalmer

[redigera]

Enkiors och Faderlösas Böne-Psalm

[redigera]

Een siuk Menniskios Klage-Psalm

[redigera]

Tacksäijelse efter öfwerstånden siukdom

[redigera]

Psalmer för Resande til landz och watn

[redigera]

XIII. Måltijdz-Psalmer.

[redigera]

XIV. Morgon- och Afton-Psalmer

[redigera]

Morgon- eller Afton-psalm

[redigera]

Morgon-Psalmer

[redigera]

AftonPsalmer

[redigera]

Om the Tolf dagsens Stunder

[redigera]

XV. Dödz- och Begrafningz-Psalmer

[redigera]

Beredelse-Psalmer emot Döden

[redigera]

Suckan i Dödzångest

[redigera]

Begrafnings-Psalmer

[redigera]

XVI. Om Menniskiones Tilstånd efter Döden

[redigera]

Om then Yttersta Domen

[redigera]

Om then osaliga Ewigheten

[redigera]

Om thet ewiga Lifwet

[redigera]