1695 års psalmbok

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Then Swenska Psalm-Boken
1695 års psalmbok finns tillgänglig här i koralupplagan från 1697 med melodier; kalender, evangeliebok, Den Svenska Mässan, Luthers lilla katekes och bönbok.
På Wikipedia finns en artikel om 1695 års psalmbok.
Desse äro de tio bud. Den första psalmens första vers med noter

[ Innehåll ]

Förtekning
På the stycker/ som i thenna öfwersedda
Handbook innehållas.

I. Kalendarium Perpetuum.
II. Then Swenska Psalm-Boken.
III. Evangelier och Epistler medh ther til hörige Collecter och Böner.
IV. Swenska Mässan.
V. Catechismus Lutheri / medh Huustaflan.
VI. Athanasii Symbolum.
VII. Christi pinos / [et]c. Historia.
VIII. Om Jerusalems förstöring.
IX. En nödhtorftig Bönebook bestående af efterföljande stycker:
1. Avenarii Morgon- och Aftonböner.
2. Kyrkio-Böner / tienlige i allmännelig och besynnerlig andacht.
3. Skrift- och Aflösnings-Bönebook / så ock om then H. Nattwardens wärdiga bruuk.
4. Böner för åthskilliga Stånd.
5. Böner uthi åthskilliga tilfällen.
6. Böner för resande personer.
7. Litanien.

Boken är uppdelad på 5 indexsidor:

Många av psalmbokens texter finns även i andra sångsamlingar enligt nedanstående förteckning. Den inledande nummersiffran länkar till aktuellt uppslag. (Notera att även röda länkar innehåller faksimilversionen av texten).

Psalmer[edit]

I förteckningen nedan betyder (v) = verser.

I. Catechismus författad i Sånger.[edit]

Trones Artiklar[edit]

HErrans Böön[edit]

Om Döpelsen[edit]

Om HErrans Nattward[edit]

II. Konung Davids Psalmer[edit]

III. Årliga Högtiders Psalmer[edit]

Några Heligas Lofsånger[edit]

Advents-Psalmer[edit]

Om Christi Mandoms anammelse[edit]

Jule-högtids Psalmer - Om Christi Födelse[edit]

Ny-Åhrs Psalmer[edit]

Om Jesu Namn och Välgierningar[edit]

Trettonde Dags Psalmer[edit]

Om Christi pino och dödh[edit]

Om Christi Begrafning[edit]

Påska Psalmer - Om Christi Upståndelse[edit]

Om Christi Himmelsfärd[edit]

Pingesdaga Högtijd - Om then Helga Anda[edit]

Om then Hel. Trefallighet[edit]

Uppå S. Michaelis Dagh - Om de heliga englar[edit]

Uppå alla Helgona dag[edit]

Uppå Apostledagar[edit]

IV. Psalmer Öfwer några Söndags Evangelier[edit]

V. Åthskillige Läro-Psalmer[edit]

Om Menniskiones Fall och Upprättelse[edit]

Om Gudz Ord och Församling[edit]

Om HErrans Sabbaths Dagh[edit]

Böne-Psalmer för Predikan[edit]

Böne-Psalm efter Predikan[edit]

Om Antichristo[edit]

Om Gudz nådiga Beskydd[edit]

Om Gudz Nådh och Syndernas Förlåtelse[edit]

Om Christi Förtienst / Kärlek och nådiga Närwarelse[edit]

VI. Boot-Psalmer[edit]

VII. Psalmer om ett Christeligit Lefwerne[edit]

I gemeen[edit]

Om Tolamod och Förnöijelse i Gudi[edit]

Om Werldens Wäsende / Fåfängelighet och Föracht[edit]

Emot Dryckenskap[edit]

Emot Okyskhet och Skörlefnad[edit]

Emot Högfärd[edit]

VIII. Psalmer i Bedröfwelse / Korss och Anfächtning[edit]

IX. Böne-Psalmer[edit]

X. Lof- och Tacksäijelse Psalmer[edit]

XI. Psalmer i åthskillige Nödtorfter[edit]

Uthi stora Landzplågor[edit]

Om frijd[edit]

Om Jordenes frucktbarhet[edit]

I Hungers Nödh[edit]

Om Hälsa och Sundhet[edit]

XII. Psalmer för åthskillige Stånds-Personer / och widh besynnerliga tilfällen[edit]

För Öfwerhets-Personer[edit]

En Konungs Böne-Psalm[edit]

En Arfprinss Böne-Psalm[edit]

En Konglig Råds Böne-Psalm[edit]

Lärares Böne-Psalm[edit]

Psalmer angående Domare[edit]

Psalmer angående thet H. Ächtenskaps ståndet[edit]

Barna-Psalmer[edit]

Enkiors och Faderlösas Böne-Psalm[edit]

Een siuk Menniskios Klage-Psalm[edit]

Tacksäijelse efter öfwerstånden siukdom[edit]

Psalmer för Resande til landz och watn[edit]

XIII. Måltijdz-Psalmer.[edit]

XIV. Morgon- och Afton-Psalmer[edit]

Morgon- eller Afton-psalm[edit]

Morgon-Psalmer[edit]

AftonPsalmer[edit]

Om the Tolf dagsens Stunder[edit]

XV. Dödz- och Begrafningz-Psalmer[edit]

Beredelse-Psalmer emot Döden[edit]

Suckan i Dödzångest[edit]

Begrafnings-Psalmer[edit]

XVI. Om Menniskiones Tilstånd efter Döden[edit]

Om then Yttersta Domen[edit]

Om then osaliga Ewigheten[edit]

Om thet ewiga Lifwet[edit]