Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk/förord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[ 3 ] HVrulunda Herremäns Barn med god Tucht och Lärdom wäl skulla kunna blifwa upfödde/ in till thes the kunna komma till laga åhr/ och huru man sedan skulle kunna stå Huus och Heman före/ Ther hafwa många på åthskillige sätt/ uthi fremmande Tungomåål långt och myckit skrifwit om. Men effter sådant ännu slätt inthet hafwer warit funnit uthi wårt egit Tungomåål/ som lijk-wäl inthet ringa Ogagn warit hafwer/ att uthi så lång Tijd månge unge Adels-Personer hafwer ther igenom warit illa försummade/ och therföre måt stå länge tillbaka/ som elliest wäll hade kunnit kommet fram till Myndigheet och stoort Anseende. Therföre är thetta Werck eenfaldeligen och stackot begrijpit/ at the som wele weetat/ och doch icke hafwa Lust myckit till att läsa/ måge tå snart kunna löpat igenom och thes bättre behållat. Och är författat uthi twå små Böcker/ Och hafwer hwarthere fyre Deeler. Förbättret hoo som will och kan.