Scener i Nord-Amerika/Förord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Titel
Scener i Nord-Amerika
ur en svensk resandes minnes-bok
av Carl David Arfwedson

Förord
Den siste Båtkarlen  →


[ förord ]
FÖRORD.

Förenta Staterna i Amerika äga visserligen, liksom hvarje annat land, sina fördelar blandade med olägenheter, kanhända begge i rikare mått, än de fleste samhällen på jorden. Men huru olika dessa förhallanden än må uppskattas, får man dock alltid instämma med en Amerikansk författares humoristiska yttrande i sina Crayon Sketches: ”The United States possess an advantage over all the nations of the earth, in two things highly conducive to human happiness — oysters and peaches.” — Dessa jemte flere lika obestridliga företräden måste erkännas äfven af dem som finna intresse i olägenheternas uppletande, och som uti fru Trollopes verk öfver Norra Amerika finna full tillfredsställelse, emedan der både landets och folkets skuggsidor äro målade med så starka, färger, som ett bittert hat någonsin kan uppfinna. Någon afvägning af den unga republikens fördelar och brister vore knappast förenlig med arten af de skildringar, som härmed till Allmänheten [ förord ]öfverlemnas, och hvaruti den benägne Läsaren således ej heller har att lyssna till någon politisk, predikande röst hvarken för eller emot den republikanska styrelseformen. De innehålla blott, såsom titeln angifver, samlade och utvecklade blad ur författarens rese-minnen, tecknande Folkets och Landskapens olika karaktersdrag i serskilta Stater, samt här och der deras seder, pittoreskt afstickande från våra Europeiska. Scenerna äro grundade på verkliga tilldragelser i Nord-Amerika efter frihets-kriget, dels hemtade ur gamla handskrifter, dels meddelade af ännu lefvande personer, som d eltagit deruti. Man älskar att hoppas, det kännares rättvisa anspråk på mera fulländning i dessa teckningar torde benäget efterskänkas åt Författarens bemödande om lokal-färgernas rena sanning.

Stockholm, Mars 1836.