Sida:Östgötars minne.djvu/227

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2437—2447
1737.

att resa i en angelägen förrättning till Pommern, där han var sysselsatt till hösten 1768.» Nic. — »Med ett hederligt hjärta, anständigt och intagande uppförande, arbetsamhet och oväld i ämbetet förvärfvade sig K. förmäns förtroende, vänners kärlek, allmänhetens högaktning.» Br.

2437. Carl Fredrik Lund. F. i Björsäter 1716 256; fad. Johan, löjtnant. Auskult. i Krigs kolleg.; stadsnotarie i Linköping 47; stadsfiskal; rådman 59; borgmästare 63. D. 1776 1810.

»Var ej okvick, men fattigdom och fylleri gjorde honom till slut oskicklig till alla göromål.» Br. — Verkade för artificiel fiskodling och utgaf ett arbete om fiskplantering i insjöar 1761.

2438. Petrus Regnér. F. i Linköping 1717 191; fad. kyrkoherde i Lommaryd. Auskult. i Svea hofr. 40; v. häradshöfding i Kinda o. Ydre 51—58. Landtbrukare på Mogarp i Sya. D. 1793.

2439. Jakob Hökerberg [Hökerstedt]. F. i Kuddby 1718 248; fad. Anders, kronolänsman. Prv. 43. Kyrkoherde i Misterhult 52; prost 84. D. 1786 267.

2440. Isak Calén. F. i Tåby 1717 66; fad. Claës, landsfiskal. Prv. 45. Kyrkoherde i Kettilstad o. Tjärstad 61; kontr.-prost 74—83. D. 1787 124.

Från honom härstammar ännu fortlefvande ätten Calén.

2441. Per Runberg. F. i Östra Skrukeby 1717 266; fad. Magnus, inspektor. Prv. 45. Kommin. i Landeryd 57; e. o. hofprädikant 75; kyrkoherde i Västra Tollstad 76; prost 87. D. 1802 106.

2242. Samuel Viridén. F. i Vårdnäs 1715 191; fad. Petrus Viridenius, komminister. Prv. 47; fil. doktor 49. Kyrkoherde i Linderås 57. D. 1775 73.

2443. Nils Kjellborg [Kjellberg]. F. i Motala landsf. 1716 23; fad. Anders, löjtnant. Prv. 42. Huspräd. i Sthlm 48; tillika enkhuspräd. 55; kyrkoherde i Åtvid 59; prost 74. D. 1791 126.

2444. Carl Cederhvarf. F. 1712; fad. bonde i Hvarf. Antagen på prof i Riksbanken 45; e. o. tj:man 46; penningeräknare 47—62; tit. vice kassör 52; andre kassör 58; afsatt 66. Snusfabrikör i Sthlm 69. D. där 1782 42.

Kom 1765 på balans; blef häktad och hans egendom sekvestrerad. Dömdes följande år af hofrätten till afsättning samt att mista lifvet, hvarjämte egendomen skulle användas i afräkning på balansen, men Kgl. Maj:t mildrade domen till 28 dagars fängelse vid vatten och bröd samt lifstids straffarbete å Kalmar fästning. Synes dock senare (1769) hafva blifvit benådad och fick sig 1772 tillagd en årlig gåfva af 1,500 daler kmt till understöd i sin fattigdom.

2445. Jonas Hellvik. F. Skeninge 1711 258; fad. Johan, borgare. E. o. landskanslist i Upps. län 37; auskult. i Svea hofr. 42; kontrollör vid slottsbyggn. i Uppsala 44; slottsfogde där 48. D. i Uppsala 1792 255.

H. var en högt ansedd samt mycket välvillig och gästfri man, synnerligast mot fattige landsmän, af hvilka många under studietiden hade fri tillgång till hans bord. Hans enka, Hedvig Paléen, stiftade till ärande af hans minne tre stipendier och två premier för studenter af Östgöta nation.

2446. Daniel Houg. F. i Rönö 1715 1812; fad. komminister. D. som stud. i Uppsala 1740 12.

»Juvenis felicissimi ingenii.» Ä.

2447. Petrus Lehnberg. F. i Vimmerby 1718 52; fad. prost [1289]. Inform.-adjutant vid Artillerikadettskolan i Sthlm 47; professor 57; afsk. 75. D. 1791 176.

Sysselsatte sig i många år med »krutförsök.» — Om L. säger en samtida: »Har en liten och svag kropp, men mycken sinnesstyrka, jämn, ihärdig i arbete; kan bevara anförtrodda hemligheter, grundärlig och oaktadt sin sjuklighet kalkulerar lika envist, lefver ungkarl i Sthlm och roar sig med få utvalde vänner.» Br.

— 185 —