Sida:Östgötars minne.djvu/340

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3774—3782
1787.

sen 18. Assessor i Bärgskolleg. 09; bärgsråd 17; afsk. m. fortf. tjänstg.-rätt 20. Godsegare å Näsby i Rystad 19 samt egare af Brunneby i Vreta kloster 30. D. på Näsby 1838 1310.

1787.

3774. Clas Erik Siegbahn. F. i Höreda 1765 285; fad. Per, reg.-fältskär i Eksjö. Landtmät.-ex. 92. Komm.-landtmätare i Jönk. län 96; skolegodsinspektor i Adelöf. D. där 1823 283.

3775. Per Erik Hane. F. 1769 308; fad. hofmästare på Tuna, sed. slottskamrer vid Svartsjö. Landtmät.-ex. 88. Landtmät.-auskultant i Söderm. län; skild fr. landtmäteriet 92. Fänrik vid Helsinge vargering 89.

Deltog i 1789—90 års fälttåg. — Schavotterade i Stockholm för förfalskning af riksgäldssedlar och dömdes till lifstidsfängelse å Sveaborgs fästning 1794; rymde därifrån 1795. Matr.

3776. Hans Emanuelsson. F. i Trehörna 1765 108; fad. torpare. Prv. 91. Komminister i Dagsbärg o. Krokek 99, i Östra Husby 1810. D. 1822 811.

3777. Nils Stendahl [Stene]. F. 1766 2910; fad. bonde i Västra Stenby. Bokhållare vid finska gen.-krigskommissariatet 89; revisor där 90; e. o. kammarskrifvare i Krigskolleg. 96; tf. revisor vid krigskommissariatet i Göteborg 1801; kammarskrifvare i Krigskolleg. 04. D. Sthlm 1810 228.

3778. Carl Cassel. F. i Kisa 1766 43; fad. Per, bonde. Kansli- o. hofr.-ex. E. o. kanslist i Kanslikolleg. exped. 93; kopist 95; kanslist 98—1801. Bokhållare vid Sjöassuranskompaniet, sed. -kontoret 1794; dispachör i Sthlm 99. Egare af Laxå bruk o. Attersta klinggård, Örebro län. Fullmäktig i Järnkontoret. D. i Sthlm 1834 310.

3779. Lars Sandelin. F. i Hof 1764 8; fad. bonde. D. som stud. 1789, begr. 12:e sönd. efter tref.-sönd.

3780. Johan Lorents Aschan. F. i Flisby 1772 266; fad. rektor [2760]. Med.-fil. ex. 92; med. kand. 94; med. lic. 95; med. doktor 97; kir. mag. 98. V. prov.-läkare i Svartsjö län 95; tjg. hofmedikus 95; prov.-läkare i Nora o. Lindesbärg 97; tillika brunnsintendent vid Loka 98; reg.-läkare vid Smål. dragonreg. 1803; afsk. 13. Bruksegare å Lessebo 02 samt egare af Klafreström, Os, Åryd, Diö m. m. i Kronob. län; tit. bärgsråd 14. D. på Lessebo 1856 205.

A., som var en mycket ansedd bruksidkare, har dessutom gjort sig ett namn som en af vårt lands mera framstående mäcenater. Han har stiftat stipendier för studenter i Uppsala af Östgöta och Smålands nationer, för studenter i Lund samt för studerande ynglingar i Linköping, Eksjö och Växjö, hvarjämte han gjort donation till Landtbruksakademien för understöd åt unge män, som egna sig åt landtbruket. Verkade ej blott för sina underhafvandes och sina egendomars materiela förkofran, utan var äfven mån om folkupplysningen, i det han inrättade skolor och vidtog flere andra åtgärder i detta syfte. Se vidare Biogr. lex. m. fl.

3781. Anders Vångenberg. F. i Vånga 1766 158; fad. Jonas, smed. Fil. kand. 90; fil. doktor 91; prv. 92. Slottspräd. i Linköping 92; kyrkoherde i Hof o. Appuna 1802; prost 17. D. 1839 3112.

3782. Carl Åke Hammarsköld. F. 1768 129; fad. kammarherre i Tuna. Hofr.-ex. 88. Auskult. i Göta hofr. 88; v. hhöfd., bosatt i Vimmerby. Kammarjunkare 1811. Godsegare på Tuna sätesgård i Tuna. D. där 1848 117.


— 298 —