Sida:Östgötars minne.djvu/368

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4094—4102
1799.

vare vid tullverket 1819; kammarskrifvare i Sthlm 26; inspektor vid Norrtull där 30; tullinspektor i Ulricehamn 42. D. där 1845 1610.

4094. Tor August Odencrantz. F. i Vårdsbärg 1782 221; fad. hofrättsråd [2800]. Hofr.-ex. 1800. V. hhöfd. 05; tit. häradshöfding 07; assessor i Göta hofr. 08; hofrättsråd 21. Egare af Torpa vid Jönköping. D. där 1829 2910.

»Mer än för sin ämbetsmannaskicklighet, hvilken likväl öfvergick de flestes, har O. beredt sig ett minne genom medborgerliga förtjänster och nitälskan för skön konst. Länge den egentliga själen i Jönköpings läns hushållningssällskap, författade han under en följd af år nästan ensam detta sällskaps handlingar. Med afgjord framgång idkade han musik och målningskonst och var i dessa ämnen en lika bildad som fördomsfri domare.» Hbg.

1799.

4095. Jakob von Troil. F. i Linköping 1784 314; fad. ärkebiskop. Kornett vid Lifreg.-brigadens husarer 1804, vid dess kyrassierer 05. D. i Uppsala 1809 233.

4096. Erik Svartz. F. i Norrköping 1787 67; fad. tobaksfabrikör [3435]. Stud. i Greifswald 1802, åter i Upps. 03; hofr.-ex. 05; kansliex. 07. Kopist i Handels- o. finansexped. 10. D. i Rom 1812 44.

Under utrikes resa blef han »anfallen af röfvare på vägen emellan Pisa och Rom.» Matr.

4097. Jon Svartz. F. i Norrköping 1790 168; fad. tobaksfabrikör [3435]. Stud. i Greifswald 1802, åter i Upps. 03. Handelskontorist i Göteborg; agent för ett engelskt handelshus 09; fabr.-bitr. hos fadern i Norrköping 11; grosshandlare o. tobaksfabrikör där 19. Egare af Klinga i Borg 22, Hofgården i Hof 36, Herstabärg i Kvillinge 42 samt Brevik i Simonstorp 49. Kommunalman. D. i Norrköping 1853 168.

S. var onekligen på sin tid Norrköpings stads främste medborgare och en af provinsens mest framstående mån. Hans omfattande förstånd, klarseende blick, uppoffrande oegen nytta och redbara nit gjorde honom alltid värdig det allmänna förtroendet. Deltog i stiftandet af Norrköpings sparbank 1824; var en af dem, som 1841 uppgjorde och utförde planen till en förbättrad fattigvård inom staden; ifrade och arbetade för inrättande af sockensparbanker, för ändrad bränvinslagstiftning, för införande af sockerbetsodling m. fl. landtbruksreformer och för anläggande af järnvägar. Donerade till Norrköpings stad en fond, hvaraf räntan utgår till »sjukhjälp åt fattig ungdom lidande af kronisk åkomma.»

4098. Carl Adam Blidenberg. F. 1777 612; fad. stadsfiskal i Vadstena.

»Optimis naturæ dotibus adornatus, in vitiorum gyrum correptus, in miserrimum denique pervenit statum.» Matr.

4099. Natanaël Joelsson [Joëls]. F. 1775 275; fad. myntmästare i Berlin.

»Preussare och född jude, blef han omvänd och döpt i Vreta kloster 1798.» Matr. — Uppgifves senare återvändt till Tyskland. Troligen är han densamme, som i augusti 1798 under namnet »Nathan Jacob Danziger» omtalas hafva skrifvit till dåv. biskopen i Linköping, Lindblom, ett längre bref, hvari han framlägger sin trosbekännelse och önskar blifva kristen. Se Sundblad, »Bland kräklor och mitror.» — J. har författat en dram, »Ungdomsyran eller Gillstugan,» samt öfversatt ett skådespel af Zschokke.

4100. Per Emanuel Hörberg. F. i Eksjö 1779 1410; fad. handelsman. Auskult. i Svea hofr. 1800; v. auditör i Kalmar reg. 09; tillika exped.-mönsterskrifvare 14; tit. auditör 16; auditör 23. D. i Eksjö 1824 1711.

4101. Christian Olof Holm. F. i Norrköping 1781 198; fad. Olof, fabrikör. Stud. i Åbo 1801. Lärare vid kretsskolan i Villmanstrand 05, å Nyslott 10, vid Borgå gymnasium 12; pastor vid Baratajewka luterska förs. vid Wolga 20.

4102. Zakarias Björkners [Johansson]. F. i Askeryd 1779 145; fad.

— 326 —