Sida:Östgötars minne.djvu/367

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4084—4093
1798.

4084. Gustaf Zander. F. i Linköping 1778 259; fad. v. komm.-landtmätare [2892]. Vaktmästare vid landtullen i Öregrund. D. där 1813 16.

4085. Petrus Hadorph. F. i Flistad 1779 112; Carl, löjtnant. Lifdrabant 1803; löjtnant vid Vargeringen; ryttmästare. D. 1822 81.

4086. Gustaf Erik Vetterström. F. i Malexander 1779 78; fad. Erik Georg, fältväbel. Auskult. i Svea hofr. 1800, i Göta hofr. 02; v. hhöfd. 04; auditör vid Lifgr.-reg:s rotehållsdiv., sed. Första lifgr.-reg., 07; tit. assessor 14; assessor i Skånska hofr. 21; hofrättsråd 32. D. i Kristianstad 1840 273.

Bivistade fälttåget till Norge och Skåne 1808 och till Norge 1813—14; deltog i sjöexpedition till Finland 1808.

4087. Nils Kjellborg. F. i Åtvid 1778 38; fad. prost [2443]. Tullinspektor i Söderköping 1805; tillika rådman. D. i Söderköping 1843 253.

4088. Nils Häger. F. i Hannäs 1778 26; fad. komminister. Stud. i Lund 1801; med.-fil. ex. 03; prv. 03; fil. kand. 05; fil. doktor 05. Kommin. i Hannäs 08; kyrkoherde i Tryserum o. Hannäs 26; kontr.-prost 43. Egare af ¼ mtl Grånsten i Lofta. D. 1856 912.

H. var en allvarlig, rättänkande, ordningsam och ytterst flärdfri man, som åtnjöt sina församlingars odelade vördnad och förtroende. Praktiskt anlagd och med håg för läkareverksamhet, riktade han en tid sina studier åt detta håll, men nödgades af ekonomiska skäl välja en annan lefnadsbana. Intresset för läkekonsten följde honom dock hela lifvet igenom och, bosatt i en trakt belägen flere mil från närmaste läkare, bistod han oegennyttigt vid påkommande sjukdomsfall sina sockenboar och andra med goda råd och läkemedel från sitt välförsedda husapotek samt hade under årens lopp förvärfvat sig en ganska stor skicklighet i behandlingen af yttre åkommor. Sysslade någon tid äfven med kamerala frågor och utgaf från trycket ett arbete i detta ämne.

4089. Anders Enelius. F. i Rogslösa 1776 259; fad kyrkoherde [2851]. Prv. 1803. Komminister i Örbärga o. Nässja 12. D. 1835 43.

4090. Per Fredrik Vistrand. F. i Allhelgona 1780 612; fad. landtbrukare, tit. sekreterare [3043]. Stud. i Lund 1801; fil. kand. 02; fil. doktor 02; teol. kand. 06; prv. 07; teol. lic. 09; med. lic. 10; med. doktor 11. Kyrkoherde i Hjorted 12. D. 1813 258.

V. tillträdde sitt pastorat »just under det en allmän sjuklighet i socknen var rådande, som sedermera öfvergick till rödsot, hvilken han med sin vanliga driftighet bemödade sig att hjälpa och hämma, men angreps själf däraf och dog.» Sackl. — En lärd och ovanlig man; på 13 år aflade han examen för grad i tre fakulteter.

4091. Carl Henrik Levton. F. 1777 125; fad. färgare i Svinstad. E. o. notarie i Svea hofr. 1803; kanslist vid Sthlms rådsturätt 11; notarie 13; tillika e. stadsfiskal 16; tit. advokatfiskal 17; prim.-kämnär vid Sthlms södra kämn.-rätt 22; borgmästare i Sala 23; afsk. 30. D. i Sala 1838 2712.

4092. Jakob Adlerbeth, frih. [1818 efter fadern]. F. i Sthlm 1785 215; fad. Gudmund Göran A., statsråd. Fil. doktor 1806. Kopist i Eckl.-exped. 09; kanslist 10; prot.-sekreterare 11; expeditionssekreterare 18; öfvertalig tjänsteman 35. Vitter författare; utgifvare af »Iduna» fr. 13. D. i följd af olyckshändelse nära Sthlm 1844 29.

A. är »den egentlige stiftaren af det i vår litteraturs och odlings historia så viktiga Götiska förbundet.» Var städse den ledande mannen i detta samfund och en af dess lifaktigaste medlemmar. »Verkade med ifver för svenska fornforskningens väckande och höjande och var i allmänhet en nitisk kämpe för allt nationelt och fosterländskt» N. fbok; se vidare Biogr. lex.; B. E. Malmström m. fl.

4093. Carl Anders Juringius. F. i Kvillinge 1784 1810; fad. häradshöfding, tit. lagman [2856]. Handelsbokhållare i Göteborg. E. o. kammarskrif-

— 325 —