Sida:Östgötars minne.djvu/393

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har inte korrekturlästs


1807* 4322—4328

kapten 32; fortif.-befålhafvare i Karlskrona 33—54; major vid kåren 49; afsk. 54. Adjunkt vid Teknol. instit. 28-31. D. i Sthlm 1869

Utom de vackra befästningsarbeten C. utförde vid Karlskrona, synnerligast å sjökastellen, uppförde han äfven länscellfängelset därstädes. En af honom förfärdigad modell af trä öfver Kungsholms gamla fästning, som till utförandet lär vara jämngod med de bästa dylika i Paris öfver franska fästningar, utgör ett synnerligen godt prof på hans ovanliga händighet, ihärdighet och omsorg. Under senare åren sysselsatte han sig hufvudsakligen med fotografering och förfärdigade själf för sådant ändamål en utmärkt apparat. »Han var utrustad med godt hufvud och grundliga kunskaper, alltid nöjd med sin lott, aldrig plågad af fåfadga eller någon slags girighet, till lynnet orubbligt lugn samt till själen verksam.» O. B.

43 2 2. Baltzar Cronstrand. F. i Kalmar landsförs. 1794 155; fad. salpetersjuderidlrektör [3145]. Underlöjtn. vid Ingeniörkåren 1815; löjtn. 20; kapten vid Gen.-staben 23, vid kåren 32; fortif.-befålhafvare i Karlskrona 30—32, å Karlsborg 33; afsk. 49. Föreståndare vid Svenska slöjdföreningens söndags- o. aftonskola, sed. Tekniska skolan, i Sthlm 45—59. Egyptolog. D. i Sthlm 1876 26i.

C. besökte under en längre utrikes resa 1833—41 de flesta europeiska och en del andra länder, såsom Egypten, af hvars fornlemningar han gjorde åtskilliga noggranna afbildningar. Med full rätt kallad svenska slöjdskolans stiftare, verkade han såsom styresman för ofvannämnda läroanstalt med okufligt mod och brinnande nit för genomförande af sina planer till höjande af arbetarens bildning. — På gamla dagar lyste han »med sin silfverhjässa och sin muntert spelande blick, fryntlig, så att man knappt kunde tro, att man dock i honom såg den fordom allbekante tvårviggen. Regelbunden i sina vanor och sparsam i sina behof, kunde han bestå sig sin enda lyx, böcker, och lefde godt på sin lilla statspension.» Se vidare N. fbok o. O. B.

432 3. Carl Erik Askelöf. F. i Klockrike 1788 12n; fad. prost [297o]. D. som »f. d. student» i Linköping 1830 22i« Öfverlemnade ht. 1811 till Kronprinsen en latinsk gratulationsskrift, »nation aldeles ospordan,» hvarför han erhöll tjenliga föreställningar. Likaså ht. 1817, då han varit otidig i ett privat hus samt blifvit därifrån med förakt och stryk afskedad. Enär han sluUigen genom flere vanarter gjort sig på det högsta förhatlig, utestängdes han 1818 for alltid från nationens gemenskap och gaf skriftlig förbindelse att aldrig mera återkomma. Nat.-prot. — Nåmnes sedermera »Bacclii drabant.» Å. *

432 4. Nils Henrik Gottfriedz [Ma a k]. F. i Askeryd 1785 28s; fad. Gottfrid Maak, inspektor. Prv. 1810. Komminister i Nykil 18, i Västra Harg 27. D. 1855 27e.

432 5. Nils Lorent8 Ca8tman. F. i Vimmerby 1786 22i; fad. kyrkoherde [3262]. Prv. 1810. Kyrkoherde i Gärdserum 16, i Borg o. Löt 37; prost 54. D. 1857 16d.

432 6. Daniel August Zielfelt. F. i Vimmerby 1789 9s; fad. Johan Martin, tullnär. Fil. kand. 1812; fil. doktor 12. Kopist i Hofkanslärsexped. 18; afsk. 21. — Prv. 21. Kyrkoherde i Värmdö, Ingarö, Bo, Djurö o. Möja, Upps.

stift, 21; prost 33; kontr.-prost 43-47. D. 1857 25i.

En man med ett mildt och hjärtligt väsen och som i många år arbetade redligt och oförtröttadt, ehuru hans pastorat var ett af de mödosammaste i stiftet. Nystr.

432 7. Anders Unell. F. i Kuddby 1785 9io; fad. Anders Andersson, bonde. Fil. doktor 1815; prv. 28. Kollega i Linköping 16; rektor 27; kyrkoherde

i Gammalkil 29; prost 33. D. 1855 195.

En anspråkslös man, »som i sista stunden af sin nära 40-åriga ämbetsförvaltning troget läste med sina nattvardsbarn.» Mtz.

4328. Jakob Fredrik Ekerman. f. i Ljung 1788 2%; fad. prost [2976]. Prv. 1813. Komminister i Höreda o. Mellby 22. D. 1860 28g.

— 351 —