Sida:Östgötars minne.djvu/414

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4537—4545
1813.

gerskapssekreterare [3558]. Hofr.-ex. 1815. Kanslist vid Norrköpings rådsturätt 15; kämn.-notarie 17; notarie vid Norrköpings hall- o. manuf.-rätt. Borgerskapssekreterare i Norrköping 18; afsk. 57. Sekreterare o. kamrer vid Norrköpings sparbank fr. dess stiftelse 24. Egare af Karlshult i Motala s:n. D. i Sthlm 1867 43

4537. Anders Grelin. F. i Styrestad 1788 188; fad. Anders Persson, bonde. Prv. 1814. Kommin. i Locknevi o. Blackstad 26; kyrkoherde i Frödinge 46. D. 1852 103.

4538. Christofer Per Ludvig Ekvall. F. i Gammalkil 1795 201; fad. prost [3494]. Stud. till 1816. E. o. landskontorist; v. häradsskrifvare; tit. kontrollör. Landtbrukare å Borghamn i Bogslösa (35), sed. egare af Attarp i Bankeryd, Jönk. län. D. där 1845 96.

E. var en kunnig, aktad och verksam man, men säges haft ett ganska svårt lynne och varit begifven på starka drycker. — Han togs af daga genom gift, och så väl hustrun som en dotter, hvilka misstänktes för mordet, sutto för rannsakning länge häktade. Dottern, som tog hela skulden på sig ensam, dömdes af häradsrätten 1846 att såsom fadermörderska mista lifvet genom halshuggning, hvilken dom sedermera ändrades till straffarbete på lifstid, men efter 22 års vistelse i Norrköpings kvinnofängelse blef hon 1868 fullständigt benådad samt dog 1897. E:s hustru, mot hvilken laga bevisning ej kunnat förebringas, förklarades icke kunna åt saken fällas. »Attarpsmordet» väckte på sin tid öfver hela landet det största uppseende, och därom utkom en hel litteratur.

4539. Sven Adam Hägerstrand. F. i Norrköping 1793 306; fad. Hans, hattmakare. Prv. 1818. Lärare vid fabrikssocietetens skola i Norrköping 22, vid Ebersteinska skolan där 25; kommin. i Östra Husby 31; kyrkoherde i Björsäter o. Yxnerum 34; prost 44. D. 1864 2311.

I sina tjänstebefattningar var H. allvarlig och nitisk. Hans hus påminde om forna patriarkaliska förhållanden. »Dit vände sig församlingsboarne i allehanda angelägenheter; där flngo de råd, hjälp, välplägning; dit buro de ock hvad de förmådde åstadkomma såsom bevis af välvilja och förtroende. H:s väsende var enkelt och flärdlöst. Mot slutet af hans lefnad såg man hans vördnadsbjudande gestalt prydd med ett rikt. hvitt skägg såsom fordomdags präster.» Pti.

4540. Anders Peter Bergstedt. F. i Linköping 1791 276; fad. Jon, hofslagare. Prv. 1814. Komminister i Vinnerstad o. Motala 28. D. 1831 312.

4541. Anders Gustaf Lindgren. F. i Järstad 1790 32; fad. komminister [3362]. Prv. 1814. Komminister i Askeryd o. Bredestad 26. D. 1833 82.

4542. Anders Peter Ekborn. F. i Ekebyborna 1791 98; fad. Peter Andersson, torpare. Prv. 1814. Kommin. i Vireda o. Haurida 36, i Södra Vi o. Jursdala 44; kyrkoherde i Lönnbärga 47; afsatt från ämb. o. tjänst 55. Matrikelutgifvare. D. antagl. 1857 83.

E. öfverbevisades 1853 att hafva varit medbrottslig vid en silfverstöld och blef i alla instanserna afsatt. Försvann från hustrun ofvannämnda dag och beröfvade sig då efter all anledning lifvet. Enligt en uppgift skulle han rest till Amerika och där blifvit lynchad, enligt en annan blifvit inspektor i Norrland. — Utgaf pålitliga matriklar öfver Linköpings stift 1835 och 1847.

4543. Gustaf Rungren. F. 1790 187; fad. organist i Svanhals. Hofr.-ex. 1820. Auskult. i Svea hofr. 20; e. o. notarie 22; aman. i hofrättens adv.-fiskalskontor.

4544. Fredrik Hoffstedt. F. i Eksjö 1795 169; fad. rådman o. färgare. Färgare i Eksjö; tit. fabrikör. D. där 1818 2712.

4545. Axel Vilhelm Ydrén. F. i Linköping 1793 1711; fad. Aron, gymnasie-

— 372 —