Sida:Östgötars minne.djvu/439

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1819- 4795—4802

servator o. präfekt vid astron. observatoriet 29—78; tf. 39, ord. professor 42; afsk. 75. D. i Uppsala 1882 21u.

Under sin kraftfullare ålder var S. en synnerligen energisk och verksam man. Som observator egnade han sin första omsorg åt förbättrandet af det gamla observatoriet; inrättade 1836 ett af de första magnetometerobservatorierna; uppgjorde plan till det nuvarande observatoriehuset, ritning till dess byggnad samt ombesörjde uppförandet af detsamma 1843—46 och sedermera dess instrumentala utrustning; medverkade till inrättandet af den meteorologiska afdelningen vid observatoriet 1865. Var en human examinator och mycket frikostig i fråga om lägsta betyget. Hyste lifligt intresse för universitetets administrativa angelägenheter och egde i akademiska konsistoriet ganska stort inflytande; hans anföranden till protokollet voro på förhand väl genomtänkta samt ofta skriftligt och med stilistisk talang affattade. — Under de 23 år S. fungerade som Östgöta nations inspektor vakade han städse öfver nationens väl och stod alltid på medlemmarnes bästa, såsom vid stipendietillsåttningar och andra tillfallen, men för att ej behöfva rubba sina pedantiskt regelbundna vanor deltog han mycket sällan i nationens förhandlingar, ännu mindre i de sällskapliga samkvämen och såg ej ofta någon hos sig. Från sitt observatorium höll han dock, så vidt möjligt, noggrann utkik på en hvar af landsmännen, och den, som kom i hans närhet, blef ordentligt utfrågad både om sig själf och andra.

4 7 9 5. Per Gustaf Petersson. F. i Trehörna 1800 27t; fad. prost [3536]. Hofr.-ex. 21. Auditör vid Första lifgr.-reg. 23; tit. assessor 34; afsk. 52. Godsegare o. landtbrukare å Brunnby i Vreta kloster 40. D. där 1871 a71 4796. Anders Johan Petersson, f. i Trehörna 1802 197; fad. prost

[3536]. Fil. kand. 26; fil. doktor 27; prv. 37. Apologist i Linköping 31; kollega 40; rektor i Norrköping 44; kyrkoherde i Hök o. Heda 55; prost 57; kontr.-prost 63. D. 1872 15s P. donerade fonder >till främjande af skolgången» i Böks och Heda församlingar.

4 7 97. Gustaf Vilhelm Stftnggren. F. i Linköping 1799 15a; fad. rådman o. garfvare. Jur.-fil. ex. 1824; jur. kand. 25; jur. lic. 27; jur. doktor 27. V. hhöfd.; magistratssekreterare i Linköping 34. D. där 1840 23io.

47 98. Johan Carl Jansson. F. i Strå 1800 19s; fad. Carl Jakob, landtbrukare. Med. stud. D. i Vadstena 1838

4 7 99. Anders Petersson. F. i Blackstad 1790 4/»; fad- Per Persson, torpare. Prv. 1820. Komminister i Vireda o. Haurida 33. D. 1836

4 800. Carl Gustaf Egnell. F. i Kullerstad 1800 %; fad. Petrus Malmqvist, mjölnare o. byggmästare. Prv. 24. Komminister i Pelarne 31, i östra Ed 42, i Skeda 62. D. 1880 16i2.

God prådikant, allvarlig och redbar i sin tjänst, den han oafbrutet skötte ända till det sista, då ett slaganfall träffade honom vid altaret. Glad och vänsäll i umgänget. — Antog namnet Egnell efter sin styffader, Fredrik Lorents Egnell, komminister i Östra Ed.

4 801. Carl Adolf Carlsson. F. i Fifvelstad 1800 lft/u; fad. Carl Carlsson, landtbrukare. Prv. 24; fil. kand. 27; fil. doktor 27. Guvern.-pastor på S:t Bartelemy 30; kyrkoherde i Vänersborg, Vassända—Naglum o. Våne-Byr,

Skara stift, 36; prost 39; kontr.-prost 40—55. D. 1858 26s.

C. var en ganska flitig författare; förutom åtskilliga öfversättningar utgaf han läroböcker i latinska och tyska språken samt ett häfte dikter. Kraftfull, ihärdig och verksam som sina församlingars herde. Ett visst ordningssinne, reda och bestämdhet i allt sitt förhållande voro för honom utmärkande egenskaper. Till sin figur tämligen oansenlig, hade han en liflig blick och rask gäng samt var i sällskapslifvet mild. treflig och meddelsam. Mtz.

4802. Johan Arvid Moberger. F. i Västervik 1801 5io; fad. rektor [34 2 5]. Fil. kand. 26; fil. doktor 27; teol. kand. 28; teol. lic. 30; prv. 30; teol. doktor 44. Docent i Upps. 30; kyrkoherde i Södra Vi o. Jursdala 31; prost 38;

— 397 -