Sida:Östgötars minne.djvu/512

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5446–5453
1836.

i Järnkontoret 50; afsk. 52. Bitr. polismästare i Sthlm 51; polismästare 52; underståthållare 55; landshöfding i Kopparb. län 63. D. i Falun 1880 31.

Såsom utmärkande för de M. nämnes, att han var en synnerligen human, välvillig och tillmötesgående ämbetsman med ett klart, redigt hufvud och snabb uppfattning, dock med en svaghet, som aldrig kunde öfvervinnas, nämligen benägenheten att uppskjuta arbeten in i sista stunden; men då arbetet en gång blef fullbordadt, var det alltid väl utfördt. Han egde ett tillvinnande och flärdfritt väsen samt var som Dala-höfding mycket populär.

5446. Per Olof Christofer Zetterling. F. i Tuna 1815 111; fad. prost [3936]. Dim.-ex. D. som fil. stud. i Uppsala 1888 2912.

Z. kom att kvarstanna i Uppsala som student af Östgöta nation i hela 52 år till sin död och sade sig därigenom vara till nytta för yngre studenter »såsom ett varnande exempel.» Han var en anspråkslös, tillbakadragen och välvillig man samt hade enkla och tarfliga lefnadsvanor, så att han kunde lefva på räntan af sitt lilla kapital, hvilket han genom testamente donerade till Uppsala universitet dels till främjande af den medicinska vetenskapen, dels till premier för vetenskapliga skrifters utgifvande, företrädesvis i filosofi och framför allt i kristna religionsfilosofien, dels ock till understöd åt behöfvande sjuklingar å Akademiska sjukhuset, men oaktadt hans flere gånger gjorda muntliga antydningar fick nationen intet.

5447. Carl Uno Julius Zetterling. F. i Tuna 1817 317; fad. prost [3936]. Hofr.-ex. 40. V. hhöfd. 46; e. civilnotarie i Göta hofr. 53: kst. 59. ord. fiskal 60; notarie 63; afsk. 82. D. i Jönköping 1885 161.

5448. Johan Oskar Carlberg. F. i Linköping 1817 310: fad. Johan Magnus, kopparslagare. Fil. kand. 42; fil. doktor 42; hofr.-ex. 43. Auskult i Bärgskolleg. 43; stipendiat å Järnkontorets stat 45—51. Föreståndare för Åtvidabärgs kopparverk 53; tit. professor 57; disponent o. delegare i Kafveltorps bruk, Örebro län. D. å Bångbro där 1889 165.

C. hade ett spekulativt hufvud och var en inom bärgshandteringen framstående och insiktsfull man. Förbättrade i betydlig mån smältningen vid Åtvidabärg; deltog i anläggandet af flere industriela företag. Utgaf 1879 ett historiskt arbete om svenska bärgverken.

5449. Lars Fredrik Rydelius. F. i Yxnerum 1817 291; fad. Jonas Jonsson, hemmansegare. Dim.-ex. 40; prv. 40. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Misterhult 70: tj:fri 71 o. bosatt i Törnevalla, sed. i Yxnerum. D. där 1895 265.

R. var, om någon, en konsistoriets skjutshäst. Under de 30 år han tjäntgjorde som präst missiverades han 27 gånger från den ena delen af stiftet till den andra, men var aldrig någonstädes vice pastor. Bristande framgång och svag hälsa fördystrade hans lif. De senare åren åtnjöt han understöd ur prästerskapets fattigkassa. S.

5450. Carl Magnus Tollin. F. i Linköping 1817 151; fad. Adolf Magnus, landträntmästare, tit. landskamrer. Stud.-ex. 37. Underofficer vid Första lifgr.-reg., slutl. fanjunkare; afsk. D. i Linköping 1871 271.

»Långe Tollin» var på sin tid en af Linköpings mera bemärkta personligheter.

5451. Per Mattias Asklund. F. i Slaka 1810 229; fad. Jon, kronolänsman. tit. hofr.-kommissarie. Prv. 39. S. m. adjunkt, anst. i Östra Husby 39, i Normlösa 44; tj:ledig för sjukdom 45. D. på Aska i Hägerstad 1850 273.

A. var en ståtlig man, af umgängesvänner mycket afhållen. S.

5452. Anders Johan Vidén. F. i Örebro 1817 511; fad. Olof, magasinsförvaltare. Prv. 41. Kyrkoherde i Dalhem 61. D. i Västervik 1881 71.

5453. Gustaf Johansson. F. i Törnsfall 1816 137; fad. Johan Larsson, hemmansegare. Stud.-ex. 37; prv. 39. S. m. adjunkt, slutl. anst. i Östra Skrukeby 50; tj:ledig för sjuklighet 52. D. i Östra Skrukeby 1853 181.

Hade goda kunskaper och ett vårdadt umgängessätt, hvilket gjorde honom

— 470 —