Sida:Östgötars minne.djvu/511

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5438—5445
1836.

Svea hofr. 70: afsk. 80; åter just.-statsminister 73; statsminister 76; tillika chef för Just.-dep. 76—79; afsk. m. pension af Riksdagen 80. Universitetskanslär 81; afsk. 88. Skriftställare. Egare af Truedstorp, Krist, län, 54 samt hus i Sthlm. Riksdagsman i Första kammaren för Stockholms stad 66—88. D. på Hanaskog i Kviinge, Krist, län, 1896 249.

De Geer framstår som en af de ädlaste statsmän, som någonsin ledt Sveriges öden. Hans ledstjärna var helt och uteslutande aktningen för det rätta och för människovärdet och fri från hvarje själfvisk ärelystnad, satte han sin stolthet endast i att gagna sitt land. Därtill hade han en klar och öppen blick för tidens kraf samt en eminent ämbetsmannaförmåga. Som regeringens chef blef det honom förunnadt att lägga sista handen vid lösningen af viktiga samhällsuppgifter, pa hvilka statsmakterna under mansåldrar arbetat; och med genomförandet af den stora representationsreformen år 1865 har han framför allt på ett outplånligt sätt inskrifvit sitt namn i vårt lands historia. Bland öfriga lagar, som tillkommo under hans ministertid, märkas: lagen om utsträckt religionsfrihet, konkurslag, lagen om kyrkomöte, om ogift kvinnas myndighet, strafflag, sjölag, om räntans frigifvande, oäkta barns arfsrätt, krigslagar, om inteckning och lagfart, eganderätt till skrift, utsökningslag m. fl. — De G. framträdde tidigt som vitter författare; hans skrifter utmärka sig för mycken finhet och ädelhet i uppfattningen samt för ett särdeles behagligt framställningssätt, hvarjämte uttryckets milda och lugna skönhet ofta är genomväfdt af en blid och godhjärtad humor. Blef en af de aderton i Svenska akademien 1862 samt var hedersledamot eller ledamot af flere andra akademier och samfund. N. fbok m. fl.

5438. Knut August Hagberg. F. i Gamleby 1817 35; fad. prost där, sed. i Hacksta, Upps. stift. Med.-fil. ex. 42; med. kand. 46; med. lic. 50. Bruksläkare vid Österby o. Dannemora, Upps. län, 48; provinsialläkare i Gunnarsnäs, Älfsb. län, 65, i Hessleholm, Krist, län, 68; tillika järnv.-läkare 68. D. å Stakelund, Älfsb. län, 1890 58.

5439. Samuel Axel Hermelin, frih. F. i Säby 1818 91; fad. kammarherre [4257]. Godsegare; inneh. af Gripenbärgs o. Mörbylunds fideikommissegendom i Säby m. fl. s:nar 65; egare af Traneryd i Säby, Göbärg i Linderås, Ulfåsa i Ekebyborna 78, Renstad i Svanhals samt Åsby, Söderm. län; bosatt på Gripenbärg. Riksdagsman i Första kammaren för Jönköpings län 66—67.

5440. Samuel Carl Ehrenkrona, frih. f. i Mjölby 1819 117; fad. godsegare. Stud.-ex. 37. Underlöjtn. vid Andra lifgr.-reg. 41; löjtnant 51; afsk. 54. D. i följd af olyckshändelse å Leonardsbärg i Östra Eneby 1857 16.

5441. Gustaf Georg Träskman. F. i Kuddby 1818 48; fad. komminister [3890]. Sinnessjuk o. intagen på Vadstena hospital 41. D. där 1852 49.

5442. Johan Fredrik Ekstam. F. i Tåby 1814 110; fad. organist. D. som stud. i Uppsala 1842 196.

5443. Anders Johan Björling. F. i Vadstena 1814 213; fad. handskmakare. Stud.-ex. 37; kameralex. 40. Stadsfiskal i Vadstena (46); öfveruppsyningsman vid Vadstena hospital; bokhållare vid Vadstena enskilda bank (50). D. i Vadstena 1859 412.

5444. Carl Ludvig Hanström. F. i Vimmerby 1819 202; fad. Svante Peter, prov.-läkare. Dim.-ex. 45. Duplikant i Västervik 50; kollega 54; utn. kollega i Linköping 56; åter kollega, sed. lärov.-adjunkt i Västervik 57; tillika teckningslärare 50—62 o. bibliotekarie 60. D. 1881 201.

5445. Johan Gustaf Samuel de Maré. F. i Västervik 1820 124; fad. bärgsråd. Jur.-fil. ex. 39; hofr.-ex. 41. V. notarie i Svea hofr. 43; v. auditör i Andra lifgardet 45. Kopist i Just.-rev.-exped. 50; afsk. 52. Notarie o. kanslist

— 469 —