Sida:Östgötars minne.djvu/570

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5849—5852
1852.

kameralex. 53. Kammarskrifvare i Kammarkolleg. 59; tf. kamrer i kolleg:s jordebokskontor 65; kammarförvant 67; kamrer 67; tf. 74, ord. kammarråd 79. D. i Sthlm 1891 81.

Gift 70 m. Louise Nicoline Möller, f. 47. — Barn: Anna Lovisa, f. 71; Ester Maria Nicoline, f. 73; Sven Magnus, f. 74; Gerda Charlotta Julia, f. 77; Ejnar Lars Magnus, f. 81.

5849. Frans Albert Anderson. F. i Askeryd 1831 1611; frldr Per Daniel A., organist, o. Maria Åkerström. Kameralex. 55. Kammarskrifvare i Fångvårdsstyrelsen 64; afsk. 70. Tf. 64, ord. kammarskrifvare i Kammarkolleg. 67; tf. 67, ord. kamrer 70; kammarråd 73; exped.-chef i Finansdep. 74 1261610; generaldirektör o. chef för Statskontoret 85. Riksdagsman i Första kammaren för Jönk. län 77—86, för V.-norrl. län fr. 86; fullm. i Riksgäldskontoret 79, v. ordf. 88, ordf. fr. 92; v. ordf. o. led. i Allm. hypoteksbankens styrelse fr. 81; inspektor för Riksdagens bibliotek 99.

Gift 66 m. Agnes Eugenia Eneberg, f. 41. — Barn: Matilda Mariana, f. 67, g. m. Eugen Isak Heimansson, försäkr.-tjänsteman; Frans Robert Vilhelm A:son Eneberg, f. 69, e. jägmästare o. assistent; Agnes Maria Lovisa, f. 70, g. m. Karl Pontus Kristian Otto Sjögreen, löjtn.; Ernst Hjalmar, f. 72, d. 73; Sigrid Elisabet, f. 74, g. m. Frans Johan Henrik Julius, e. jägmästare; Berta Eugenia, f. 79.

5850. Sven Gudmund Ringqvist. F. i Asby 1835 286; frldr Gustaf R., prost [4426], o. Fredrika Vessén, f. Vernström. Stud.-ex 52; prl.-ex 54; kameralex. 63. Landskanslist i Österg. län 75; kronofogde i Finspånga län, Bråbo o. Memming 80, i Finspånga län 1900. Bosatt i Norrköping.


1852.

5851. Oskar Fredrik Stenhammar. F. i Häradshammar 1834 117; frldr Christian S., prost [4150], o. Anna Charlotta Kernell. Elev vid Falu bärgsskola 55, vid Kgl. teatern i Sthlm 55. Operasångare där 62—65. Bitr. kammarskrifvare vid tullverket i Sthlm 73; kammarskrifvare 75; kontrollör 81. D. i Sthlm 1884 13.

S. hade en vacker och stark tenor, utförde flere viktiga operapartier — han sjöng bl a. i »Vilhelm Tell» och »Trubaduren» tillsammans med sin hustru — samt ingaf stora förhoppningar om en lysande bana vid operan, men efter en studieresa till Paris blef hans röst så försämrad, att han måste välja annat lefnadsyrke. Duglig tulltjänsteman; god kamrat.

Gift 63 m. Fredrika Andrée, f. 36, operasångerska, d. 80. — Barn: Sigfrid, f. tv. 66, musiklärare; Elsa, f. tv. 66, organist.

5852. Carl Maurits Cornelius. F. i Tuna 1828 124; frldr Carl Magnus C., kustsergeant, o. Magdalena Liljeberg. Bokhållare å handelskontor o. bruk 43—52. — Fil. stud., med flere afbrott, 52—86. Privatlärare; tf. föreståndare för Krafftska skolan i Sthlm 80; bitr. vid kgl. kommittéer; siffer-revisor vid aktiebolaget Stockholms bryggerier 89. D. i Sthlm 1892 1010. - Ogift.

C. var i mycket en originel man. Han egde ett skarpt, genomträngande förstånd och en fast, själfständig karaktär samt var i allt sitt görande strängt redbar, noggrann och samvetsöm, men dessa egenskaper funnos hos honom till den grad utpräglade, att de kunna sägas varit för hans fortkomst snarare till skada än gagn. Ehuru i besittning af goda kunskaper på flere vetandets områden, ansåg han sig aldrig nog förberedd till examen; kunde, oaktadt han var i behof eller kanske i nöd, aldrig förmå sig att anlita medmänniskors bistånd eller mottaga något, som på minsta sätt hade skenet af nådegåfva; vidhöll envist sina en gång fattade åsikter, var ej rädd att inlåta sig i kontrovärs, och i diskussionen, där han mången gång red upp å formalismens högsta spets, gaf han sig aldrig. Hade ytterst enkla och tarfliga lefnadsvanor samt deltog föga i sällskapslifvet. Med alla sina egenheter var han en aktningsvärd man som få.


— 528 —