Sida:Östgötars minne.djvu/590

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1

5978—5981 1866.

5978. Nils Carl August Viborgh. f. i Orlunda 1837 "/»; frldr Carl

Gustaf V., kyrkoherde [4 548], o. Maria Öländer. Med.-fil. ex. 59; med. kand. 63; med. lic. i Sthlm 68. Läkare vid Ulfsparre-Hägerllychtska lasarettet i Eksjö 68; tf. läkare där 72; förste bat.-läkare vid Smål. husarreg. 71; regementsläkare vid Jönk. reg. 89, vid Smål. husarreg. 90. D. i Eksjö 1893 8/«.

Gift 66 m. Hedvig Sofia Fredrika Sjöstedt, f. 40. — Barn: Ella Maria, f. 67; Carl Felix, f. 69, d. 80; Johan August, f. 71, ingeniör o. bolagsdirektör; Eira Emilia Matilda, f. 79.

59 7 9. Rudolf Fjetterström. F. i Ekeby 1838 l8is; frldr Carl Gustaf F., kronolänsman, o. Kristina Beata Vadsberg. Teor. o. prakt. teol. ex. 60; prv. 62. Kommin. i Kimstad 68; tillika reg.-pastor vid Första lifgr.-reg. 71—77; kyrkoherde i Östra Ryd 74, i Vadstena, S:t Per o. Strå 86; kontr.-prost 97. Folksk.-inspektör 81—92; inspektor för Vadstena allm. läroverk 89.

Gift 70 m. Hedvig Livia Charlotta Billstén, f. 49. — Barn: Kerstin Augusta, f. 71. lärarinna; Märta Vilhelmina, f. 73. lärarinna; Hedvig Karolina, f. 74; Martin Gustaf Rudolf, f. 77, amanuens [7309]; Elof Karl f. 79, ingeniör; Helge Erik, f. 83, stud.: Ebba Charlotta. f. 85.

5 9 80. Carl Gustaf Hammarskjöld. F. i Tuna 1838 "As; frldr Carl Leonard H., kapten [4942], o. Beata Maria Tham. Jur.-fil. ex. 61; hofr.-ex. 63; jur. kand. 65; jur. hedersdoktor 77; fil. hedersdoktor 93. Docent i Upps. 66; tillika lärare vid Ultuna landtbr.-institut o. sekreterare i dess styrelse 67— 70; univ:s ombudsman 69—73; akad.-adjunkt 70; jurid. fak:s notarie 71—75; professor 77. Statsråd 80 o. chef för Eckl.-dep. 80; afsk. 88; justitieråd 88. Delegare i Tuna egendom i Tuna 78; husegare i Sthlm. Riksdagsman i Andra kammaren för Uppsala 79—81, i Första kammaren för Sthlms stad 94—97; kommunalman. Ordf. i Sthlms högskolas styrelse 89—94; inspektor för Sthlms realläroverk 89—97. D. i Sthlm 1898 V*.

H:s lysande begåfning, grundliga lärdom, stora duglighet och lefvande intresse för allmänt väl stålde honom afgjordt i främsta ledet af vårt lands offentlige mån. Hans talang som talare och debattör var till den grad öfverlågsen, att äfven de mest slagfärdige motståndare mången gång förstummades. Sin kanske förnämsta både styrka och svaghet egde H. »i den humanitet, som erkänner det mått af berättigande, hvilket finnes i hvarje tidsrörelse, och den nästan till ytterlighet drifna samvetsgrannhet, som väger hvarje skäl på guldvikt, innan den fattar sitt beslut.' Sistnämnda egenskap torde ock varit grundorsaken, hvarför han inför viktiga statsangelägenheter ofta stod >undrande och spörjande.» Som lärare, professor i nationalekonomi och finansrätt. förenade han ett formfulländadt föredrag med ett rikhaltigt innehåll och framställningssättets genomskinliga klarhet samt var en särdeles human tentator. Mycket verksam författare, utgaf han flere skrifter i olika ämnen, bl. a. vägledande arbeten rörande en del allmänna författningar. Djupt religiös, ren både i afsikter och val af medel, välvillig och hjälpsam, åtnjöt han som enskild person allmän vördnad och högaktning. Till sitt yttre var han ej så väl lottad; han hade en svag och bräcklig kropp med något framåtlutande hållning och kantiga rörelser, ett blekt och skägglöst ansikte samt en späd gossröst, som dock, när så behöfdes. kunde göra sig mäktigt gällande.

Gift 67 m. Ulrika Sofia Charlotta Tham, f. 41.

5 981. Anders Axel Vilhelm Lund. F. i Vimmerby 1839 %; frldr Anders L., rådman o. handlande, o. Anna Lovisa Dorotea Munthe. Fil. kand. 63; fil. doktor 63. Lärov.-adjunkt i Västervik 63. Gårdsegare där 71. Riksdagsman i Andra kammaren för Västervik, Eksjö o. Vimmerby 87 (senare

riksd.); kommunalman.

Gift 1) 65 m. Emilia Vilhelmina Freit t 32, d. 83; 2) 86 m. Eva Amalia Vickbery. f. 54. — Barn i l:a g. : Anders Vilhelm, f. 6.6, d. 66; Alfhild Linnwa Vilhelmina. f. 72, e. o. post exped.; i 2:a g.: Axel Joh€in Anders, f. 92.

— 548 -