Sida:1866 K brev ang Djurgådens förläggande till Stockholm.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
– 10 –

äro med Stockholms kommun förenade, innevånarne skola tillsvidare vara befriade från deltagande i de kommunala utskylder till staden, hvilka det för närvarande åligger stadens fastighetsägare att såsom särskild klass utgöra; att frågan om rättighet till utskänkning af eller minuthandel med bränvin eller andra brända eller distillerade spirituösa drycker å Djurgården skola från och med år 1867 behandlas af hufvudstadens vederbörande myndigheter; att det försäljningsår för sådan utskänkning eller minuthandel, som under år 1867 tager sin början, skall beräknas från den 1 oktober samma år, med rätt för dem, hvilka för dylik utskänknings- eller minuthandelsrättighet från näst föregående året erlagt afgift äfven för tiden efter den 1 oktober, att återbekomma hvad som för nämnda tid svarar; samt att de vägar å Djurgården, hvikas underhållande för närvarande besörjes dels af vägbyggnadsskyldige i Danderyds skeppslag dels af Lidingöns innevånare, skola af dessa menigheter fortfarande underhållas, intill dess ny vägdelning varder af annan laga anledning derstädes företagen, då Vi vilje på vederbörandes framställning angående underhållsskyldigheten vidare besluta; åliggandet det Eder att, så fort ske kan, inkomma med underdånigt förslag till de vidare föreskrifter och anordningar, som för föreningens genomförande kunna vara af nöden eller i följd af densamma påkallas, samt äro af beskaffenhet att böra af Oss pröfvas.

[Koll / B.]

{Stämpel:

[Bestyrkes å tjänsten vägnar:
Oscar Erikson]

}