Sida:1866 K brev ang Djurgådens förläggande till Stockholm.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
– 9 –

hvad till politi och ordning hörer lyda under hufvudstaden, så att alla der förekommande brottmål och lagöfverträdelser må af öfverståthållareembetet och stadens domstolar upptagas; och har hofrätten i underdånigt utlåtande tillstyrkt, att, ehvad det må finnas lämpligt, att Djurgården i administrativt och kommunalt hänseende förenas med hufvudstaden eller ej, Vi måtte i anledning af Vår befallningshafvandes ifrågavarande framställning förordna, att, i likhet med hvad beträffande Blockhus tullplats, Ladugårdsgärdet och den så kallade Båtsmanstomten redan är stadgadt, jemväl öfriga delar af Djurgården hädanefter skola i alla förefallande rättegångsmål lyda under öfverståthållareembetet och Stockholms rådstufvurätt.

Vi hafve nu i nåder låtit detta ärende Oss föredragas; och med afseende å de vid den tilltagande samfärdseln mellan hufvudstaden och Djurgårdens olika delar allt mera kännbara olägenheterna deraf, att Djurgården, af hvilken särskilda områden äro från lång tid tillbaka helt och hållet eller i vissa afseenden med hufvudstaden förenade, dock till större delen är derifrån skild och lyder under myndigheter på landet och Vår befallningshafvande i Stockholms län; samt enär de svårigheter, som emot Djurgårdens närmare anslutning till Stockholm blifvit anförda, om än af vigt, likväl icke äro sådana, att de böra lägga oöfverstigligt hinder i vägen för genomförandet af en förening, som i öfrigt finnes önsklig och af behofvet påkallad, helst om en billig lindring åtminstone tills vidare beredes Djurgårdens innevånare uti de kommunalutskylder, som böra af dem till staden erläggas, hafve. Vi funnit godt i nåder förordna, att utan rubbning af den höga rätt i afseende å Djurgården, hvilken på sätt ofvan förmäles, Oss tillkommer, Djurgården till hela dess utsträckning[1] skall från och med den 1 januari 1868 vara förenad med Stockholms stad samt uti administrativt och judicielt hänseende lyda under eder och Stockholms rådstufvurätt äfvensom i kyrkligt afseende tillhöra Ladugårdslands församling i Stockholm och lyda under Stockholms stads konsistorium, med iakttagande: att å de delar af Djurgården, hvilka icke redan

  1. jfr k. br. den 23 nov. 1870 om Djurgårdens norra gräns.