Sida:Adelig Öfningz Fiortonde Tom.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
8
Trägårdz-Book

af/ uthi godh swart Mylla/ och då Frööt är nederhackat/ strös där öfwer Grand för Dyngia/ när de blifwa något stora drages de största uth/ och planteras i en annan Säng/ är intet nödigt att planteras radewijs/ halfwa Rötterne sättas allenast neder/ ty då blifwa de stora och wackra/ Gräset som på dem wäxer/ måste wridas i knårr/ och då det är blifwit tårt/ tages de opp/ förwaras uthi ett Rum/ som intet är kalt/ om Wåhren planteras de största och bästa uth till Frö/ de andra Löök-slagen hanteras äfwen så/ hålles reent och wattnas.

Att komma Fröt här i Swerige till att mognas när Hösten kommer/ och icke så stå mehra uthe/ och kunna intet mognas/ skär man Pijporna af 12 Aln ifrån Hufwudet/ sätter dem i Låder och lyffter dem in i Huus/ då mognas Hufwuderna/ som redan ha all fin Safft opp i Hufwudet; Märck man måste heela Tijden/ när mycket Regn faller/ täckia öfwer dem/ de måste stå uthi godh Jordh på wäl bruna Mullbenckar. Item

Cepa Fisilis, Puurlöök/ såås här i Martio eller när man kan/ och sättias om uthi Höömånans Ny/ hwilket skeer diupt/ och han må så många hwijta Rötter/ och kan man förwara honom i Sand heela Winteren öfwer/ uthi Källare eller ett Örte-Huus.

Cepa Sterilis, Winter-Swiebel/ såås om Hösten/ så har man om Wåren bittigt unga Lökar/ hwar af man snart kan få Fröö.

Schalotten/ ökas alltijdh genom sigh sielf/ man får alldrig Frö af den här bort åth/ man tar opp den om Sommaren och sätter den sedan neder igen öfwer Winteren/ rifwer Klasorna först sönder/ all Löök såås uthi aftagande Månad.

No. 15. Knoblauch/ Hwijtlöök/ Allium sativum, planteras bättre än han såås/ ty han så wäl som de små Sättie-Lööker ökas bättre af fina små Kijlar/ hwilka kunna omsättias.

Märck: All Löök-slagh förderfwar så Jorden/ att man skall

rensa