Sida:Adelig Öfningz Fiortonde Tom.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Till Läsaren.

DEnne Fiortonde Tom af Adelig-Öfning gifwer Läsaren/ och en rätt Huushållare widtlyffteligen än wijdare att förstå många Stycken som lända till een rätt Oeconomie, det han af min Trettonde lärer förmärckt hafwa; hwilken såsom han af många Stycken består/ så hafwer man och dem alla särskyllt för sig welat förhandla/ hwar igenom Läsaren så mycket lättar och snarare till dess Kundskap och Förfarenheet komma kan. Hwad han här effter än wijdare af min Adelig Öfning bekommer/ lärer ock hafwa samma Frucht medh sigh/ så att/ där Gudh spar Lijfztijden/ och förläner till detta Wärcket een nådig Wälsignelse/ skola alla rättsinnige Kånsters och Wetskapers Älskare finna nöije i alt hwad de mehrendelas kunna åstunda;

Ty för deras skull will man arbeta och träla/ så länge Kraffterna sträckia sigh/ dem will man opptäckia alt hwad man kan hafwa lärdt/ och weta dem till Tienst lända/ dem will iagh och önska Lycka och Fortgång i desse och slijke Adelige och berömmelige Öfningar/ på det de alldrig måge tröttas för sitt Fädernesland/ att träla i Arbete och andre Gåfwor/ hwar medh dhe af den Högste äro och warda wälsignade/ så att alle Lättingar/ och slijke som önska att Qwällen woro kommen förr än dhe Footen uhr Sängen räckia/ måtte där af/ besinna sigh/ sin Lättia/ sin dagelige Fåfängia och wräckiande uhr Huus och uthi/ och i stället idka Adelig Öfning sigh till Lärdom/ höga Öfwerheeten till nådigt Nöje och Fäderneslandet till stödh.