Sida:Anteckningar efter professor Winroths rättshistoriska föreläsningar i straffrätt.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs
7

hade trälar till gerningsmän och derför äfven an- v. sågos kunna beläggas med dylika då för skamliga ansedda straff. Till den del som förhållandet åter kan anses vara annorledes, är det af öfvergående natur. Ty eljest är den allmännare forekomsten af förenämnda nyare straffmedel samtidig med straffexekutionens öfvertagande af de administrativa myndigheterna. Hvad beträffar våra äldre rättsböcker, tillhöra dessa samtliga brytningsperioden mellan det äldre och det nyare straffsystemet. Redan i Land-1 skapslagarne nämnas vid sidan af fridlöshet och bötesstraff nyare straffmedel af mera offentligt rättslig natur, hvaremot bödel ej omtalas annat än St. L:ne och Ch. LL. Spår af en inqvisitorisk process på initiativ af myndigheterna framträda redan i Landskapslagarne (osidugha manna nämdir i Sm. L:n).

Orsakerna till förenämnda rättsutveckling.Ytterst berodde ifrågavarande rättsutveckling naturligen å en förändring i de sociala förhållandena. Men i öfrigt har den visserligen påskyndats genom bekantskapen med främmande positiva rättssystem och sålunda blifvit i god mening brådmogen. ' Det är härvid företrädesvis den romerska och kanoniska straffrätten och straffprocessen, som fått tjena till mönster, och hvarifrån man hemtat institut och element till den germanska rättens utbildande och lämpande efter de förändrade förhållandena. Men då den romerska rätten i dessa delar starkt påverkats af den grekiska, och den kanoniska rätten åter till det mesta omfattat mosaiska principer och anordningar, samt den mosaiska rätten åter nyg£* på egyptisk grund, kan man för en mängd bestämmelser, hvarigenom redan i tidigare germansk rätt öfvergången förmedlades från en privat till en offentlig straffrätt och straffprocess, leda sig tillbaka till de grekiska och egyptiska rättssystemen. Samtliga dessa antika rättssystem hafva i öfrigt genomlöpt motsvarande utvecklingsstadier som det germanska och röja äfven i afslutadt skick tydliga spår häraf. Den talrika förekomsten af privata brott, inrymmandet för vissa fall af rätt åt målseganden att eftergifva eller nedsätta straffet samt det allmänna bruket af lifsstraff, saknaden af verkligt straffmått och talionsprincipens användande för sådant ändamål visa alla tillbaka å en straffrätt,