Sida:Anteckningar efter professor Winroths rättshistoriska föreläsningar i straffrätt.djvu/218

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
210

nät eller mjärde och vildt djur ur snara eller annat giller i skogen utan äfven af sjelfva fiske- och jagttyget äfvensom af åkerbruksredskap i allmänhet. Till någon del torde, hvad särkildt beträffar fiske- och jagttyg samt åkerbruksredskap, härvid hafva inverkat, att man hufvudsakligen tänkte sig fiske- och jagttyg såsom föremål för ett olofligt brukande. Men stundom framhålles detta dock icke såsom förutsättning för ådömandet af den lägre åverkansboten.

Redan under landskapslagarnes tid synes dock uppfattningen hafva varit på väg att i dessa afseenden undergå betydliga förändringar. Och derefter egde detta rum i alltjemt stegrad måtto. Delvis kommo ifrågavarande förbrytelser härvid att visserligen upptagas i den del af rättssystemet, som var egnad åt framställningen af stöld, men bibehölls dock den vanliga, utan hänsyn till värdet af det tillgripna stadgade åverkansboten, i följd hvaraf dessa förbrytelser i det hela fingo karakteren af privilegierad stöld. Men stundom likställdes ifrågavarande tillgrepp af naturalster utan vidare med vanlig stöld och tillades dem efter hand till och med egenskapen af qvalificerad stöld. Öfvergången härtill var så mycket lättare, som man äfven i de lagar, hvarest den ena eller den andra formen af tillgrepp ute å mark framställts såsom åverkan, hade under vissa föhållanden låtit inträda ett skärpt ansvar, ja till och med högsta urbota bestraffning.

Denna utveckling är redan afslutad före tillkomsten af 1864 års strafflag. Utmärkande af tillgrepp ute på mark såsom qvalificerad stöld i de af samma lag uppräknade fall (StrL. 20,3 är i det mesta allenast ett återgifvande af förut gällande rätt, åtminstone så vidt som dessa tillgrepp ute å mark framställas och bestraffas såsom stölder. I SmL finnes visserligen sädesstöld omhandlad i byggningabalken, fastän under försvårande omständigheter straffet kunde stiga ända till 40 mark eller lifvets förlust, nemligen om af stackad säd ej blott en eller annan kärfve utan hela skylen tillgripits. I öfriga svenska landskapslagar lemnas åter i byggningabalkarne blott ansvarsbestämmelser för skärande af grannes åker. Men hvad beträffar