Sida:Anteckningar efter professor Winroths rättshistoriska föreläsningar i straffrätt.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
29

mynträkningen för framtiden skulle ske i riksdalrar, skillingar och runstycken. Och med afseende å förut stadgade böter och viten fastställdes då (KB 2911 1776), att tre daler fortfarande skulle svara mot en riksdaler. Af riksdalrar funnos dock nu två slag: riksdalrar in specie och riksdalrar banko. Ty då vid realisationen bankens sedlar löstes i förhållandet af 4 till 1½, uppstod beräkningen i riksdalrar banko. Ännu ett beräkningssätt uppstod genom det agio, som i anledning af prisfallet å riksgäldskontorets sedlar bankosedlarne fingo i förhållande till dessa och som slutligen (1809) fixerades till 50 %, — nemligen räkningen i riksdaler riksgälds. 1863 upphörde räkningen i banko och blef under antagande af decimalsystemet myntenheten riksdaler riksgälds, härefter kallad riksdaler riksmynt. Deri äro jemväl bötessatserna (från 5 till 500 i normala fall) utsatta i 1864 års Str.L. Och härefter har tills vidare ej skett någon förändring i beräkningssättet. Beteckningen riksdaler riksmynt har blott utbytts mot krona efter konventionen med Danmark 1873. Men med afseende Å äldre ännu oupphäfda bötesbestämmelser räknas i följd af här skildrade utveckling en riksdaler specie lika med en krona och femtio öre, en daler med 50 öre och en mark med 12½, öre, allt nu gällande myntsort. Vid böter enligt medicinalförfattningarne gäller dock en daler allenast 25 öre.

Det äldre, mindre bötesbeloppet.Det äldre mindre bötesbeloppet, för hvilket i Norden den allmänna benämningen synes hafva varit rettr eller ret (= rätt, hvaraf rättslös = böteslös, den, som måste tåla mindre skymf, halfrættismän = de som härvid fingo halfva böter; i England benämningen mund = frid), uppgick enligt de nordiska rättsböckerna i vanliga fall till 3 mark (såsom det synes vägda, men i Danmark och enligt VGL dock redan 3 mark penningar). Antagligen är dock denna bötessumma en fördubbling af den ursprungliga. Åtminstone angifves i den norska FrostL 12 öre såsom det normala bötesbeloppet, hvilket för öfrigt hade sin motsvarighet i England och åtskilliga tyska landsdelar (12 skillingar).