Sida:Anteckningar efter professor Winroths rättshistoriska föreläsningar i straffrätt.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
37

ådömdes dock ej mera endast alternativt med eller i stället för böter. Det ålades äfven, dels arbiträrt och dels enligt senare förordningar och lagar, omedelbart såsom ett principalt straff. Härtill torde väl hafva medverkat ej blott obenägenheten för förut brukliga straffmedel utan äfven begäret att vända sig till godo den arbetskraft, som förefans i brottslingarnes personer. I allt fall uppstod på detta sätt nu brukliga straffarbete ur det äldre arbetstvånget till uttagande af oguldna böter.

Från fängelse vid vatten och bröd leder åter det andra frihetsstraffet, enkelt fängelse, sitt upphof, nemligen på det sätt att det med fängelse förenade vatten- och brödstraffet i vissa fall eftergafs. Såväl i kanonisk som senare romersk rätt finnes dock i öfrigt enkelt fängelse användt såsom straffmedel, hvadan mönster visserligen icke saknades för anordnandet deraf. I de sydgermanska länderna förekommer det jemväl på sådant sätt här och hvar redan i tiden för leges barbarorum. I senare gårdsrätter, hofordningar och krigsartiklar under 1500-talet nämnes det hos oss utan tillägg af vatten- och brödstraff. Sin mera allmänna användning började det dock hos oss först att få under 1600-talet, dels såsom förvandlingsstraff för böter och dels såsom omedelbart straffmedel. Liksom i förhållande till vatten- och brödstraffet ställde sig enkelt fängelse till straffarbete såsom ett lindrigare straffmedel.

Fängelse med eller utan vatten- och brödstraff utstods i början dels i de företrädesvis till förvarande af häktade inrättade stads- och häradshäktena och dels samt hufvudsakligen i länshäktena. Det är ock dessa, som i anledning af den på 1840- talet hos oss uppståndna rörelsen för införandet af cellsystem ombyggts eller ersatts med på detta sätt inrättade byggnader, hvarefter dock celler jemväl börjat inredas äfven i strafffängelserna.

I 1734- års lag är af frihetsstraff ännu fängelse vid vatten och bröd det allmännaste. Derjemte förekomma dock enkelt fängelse och fästning (straffarbete) i ganska vidsträckt omfattning. Såsom mellanformer nämnas fästning utan arbete och häkte med arbete. 1779 inträdde med inskränkandet af