Sida:Anteckningar efter professor Winroths rättshistoriska föreläsningar i straffrätt.djvu/77

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
69

begreppet saknas, andra grunder för strafffrihet eller strafflindring (sinnesförvirring, vållande) bringas, så vidt ske kan, i tillämpning (menniskoätning vid hungersnöd, strid mellan drunknande om räddningsmedel). Till sist återstår alltid beviljande af nåd.

Hot, moralisk påverkan eller befallning af öfverordnad.Hvad här blifvit sagdt om nöd, gäller till största delen äfven om en mera öfverväldigande påverkan till brotts begående. I äldre främmande rättsystem hade under vissa förbehåll sådan moralisk påverkan ländt till strafffrihet (enligt romersk rätt hot, då fara eljest för eget eller barns lif, lem eller frihet och vidare, då man handlade jussu judicis eller på befallning af öfverordnad; enligt mosaisk i båda fallen, då fara eljest för lifvet och fråga ej var om afgudatjenst, blodskam eller mord). Äldre germansk rätt tillägger åter endast undantagsvis sådan betydelse åt ifrågavarande omständighet, och det i öfrigt möjligen endast på grund af inflytande från den kanoniska rätten (så strafffrihet för träl, som lydt husbonde, och enligt Karl Knutssons Artiklar 14-48 äfven för fri tjenare, som gjort det). En eller annan modern rätt innehåller deremot ett mera allmänt stadgande i ämnet (enligt tysk rätt kan psykiskt tvång medföra strafffrihet efter domarens bepröfvande, om gerningsmannens eget eller hans närmastes lif sväfvat i fara, och enligt fransk kan befallning af öfverordnad embetsman hafva lika verkan, om den skett i tjensten; enligt dansk rätt åter kan den omständighet, att en gerning f öretages under moralisk påverkan af den, till hvilken gerningsmannen står i afhängighetsförhållande — hustru, den som lefver i annans hem, och barn under 15 år —, leda till strafflindring eller till och med till strafffrihet, och så är äfven förhållandet enligt norsk rätt för hustru, barn och fosterbarn vid mottagande af tjufgods; jfr. hvad ofvan anförts från engelsk rätt om hustrus gerning i mannens närvaro). Svensk rätt saknar sådant stadgande. Hänsyn till ifrågavarande omständighet får väl derf ör endast tagas vid straffmätningen, så framt ej äfven här andra grunder för strafffrihet eller strafflindring för det särskilda fallet kunna åberopas, eller ock nåd mellankommer.

Hjelp i nöd.Med bestämmelserna om nödvärn och nöd