Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/204

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

194

äro visserligen icke nya, men förtjena likväl att bli allmännare bekante, hvarigenom mången kyrka förskonas från en känbar utgift.

Vid Rudsbergs gästgifvaregård, som ligger tre fjerdedels mil härifrån, stodo hästar tillreds. Härbredvid ligger Ölmehäradskyrka, från hvars torn klockorna inbjödo den samlade menigheten. Vi bådo vår skjutsbonde, att han skulle beskedligt vänta, tills vi fått afhöra predikan. Härtill nickade han ett hjertligt bifall. Vi inträdde i detta Herrans hus. De, som suto närmast, makade sig tillsammans för att lemna oss platser jemte sig. Den christliga välvilja och den fromma stillhet, som här rådde, voro i sanning andaktsväckande. Talaren hade väl inga ovanliga gåfvor, men hans allvar ersatte en sådan brist.

Efter slutad gudstjenst kastade vi en blick på denna byggnad, som uppfördes 1787. Den består af tvenne raka långsidor åt norr och söder, hvilka åt vester och öster förenas med halfrunda gafvelmurar. Tornbyggnaden omfattas af den vestra och altaret är uppsatt i den östra rundelen. Denna byggnad, ehuru modern, visar sig vara temligen lyckad och en passande dager sprider sig öfver hennes innandöme. Den, som älskar starka förkroppningar, stora taklister och målade trähvalf, kan finna den vacker, men svårligen lärer någon finna den upplyftande. Härvarande altartafla är i sanning värd att betrakta. Hon målades 1798 af den berömde Hörberg och hitskänktes af Presidenten von Numers. Denna altartafla är temligen stor och derå föreställes Frälsaren inför Caiphas. Om man än måste bekänna, att drägter, byggnader och annan omgifning icke röja bekantskap med Jerusalems forntid, uppenbara sig likvisst här den sanne konstnärens ljusa uppfattning och lifliga framställning af