Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

18

Predikstolen företer bibliska historier i bildverk. Dithörande inskrifter blefvo för flere år tillbaka öfverstrukne. I kyrkan finnes vid hvardera sidan om tornbyggnaden och således under de vestligaste hvalfafdelningarna af sidoskeppen inmurade grafvar. Här ligger bland flere andra en Gagge, som afled 1634. Hans kista är öppnad och hans lik är temligen väl bibehållet. Man förmenar, att det varit balsameradt; men den humle, hvari kroppen ligger, har här liksom i Lund och Dalby samt flerestädes skyddat mot förrutnelse. Detta likbevaringssätt var omkring denna tid icke allenast brukligt i Skåne, Halland och Bohuslän, hvarpå jag sett flera exempel, utan det användes jemväl utrikes. Aurora Königsmarks lik, som visas i Quedlinburg, måste ofelbart vara genom samma medel bevaradt. De tvenne timmar jag uppehöll mig vid och i kyrkan, tilläto mig icke granska likstenar och inskrifter, hvilket också varit mindre behöfligt, enär de vigtigaste redan blifvit anförde af grannsynte fornforskare[1].

Ehuru kort likvisst denna tid var och ehuru denna intressanta byggnad ådrog sig hela min uppmärksamhet, kunde jag icke ingå deri eller utgå derifrån utan att finna den läktare, som en sednare ägare af Sperlingsholm uppfört, i hög grad vanprydlig, helst kyrkan i anseende till sitt stora omfång icke behöft och icke har några andra dylika upptimringar. Men se! ehuru den rika mannen dristigt ordat mot styrelsen för sina medborgare, ville han tillochmed i Herrans hus vara öfver desamma. Måtte en dylik fåfånga till nationens heder icke kunna länge bibehålla sig! Att kyrkan i våra dagar blifvit utvändigt

  1. J. Richardssons Hallandia antiqua et hodierna s. 174—175. S. P. Bexells Hallands historia och beskrifning II D. s. 386—393.