Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/283

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
273

i spetsbågsstil. Man uppkommer från skeppet, som har en svagare belysning, på sex trappsteg i koret, som har stora, tredelta fönster. Det är helt naturligt, att man, inträdande i denna helgedom, försättes vid anblicken af den höga och ljusa korrymden i andäktiga betraktelser; men sedan man blott hunnit något hemta sig ifrån det första intryck, man erfar häraf, känner man sig betydligen nedstämd af en stor altartafla, hvilken, utstyrd med kolonner och snärklar, brokiga målningar och pråliga förgyllningar, undandöljer en betydlig del af korutsprånget. Denna altartafla har å hvardera sidan tvenne kolonner och en sådan i midten; häremellan äro bildnicher, som siras med karyatider och englahufvuden. På altarbordets främsta hörn höja sig tvenne kolonner, hvilka uppbära en himmel i qvartcirkelform; öfverst står en portlik prydnad. Man finner här jemte Christus och Evangelisterna Spes, Temperantia, Charitas, Fides, Prudentia med påtecknade namn. Englahufvuden, karyatider, lejonhufvuden och tassar samt krukor utgöra biprydnader. Å himmeln ser man sol, måne och stjernor. Allt är vidunderligt och röjer äkta perukstil. Denna altartafla upptimrades 1604 och pryddes sedan med Carl XI:s namnchiffer. Här har tvifvelsutan stått ett lågt altarskåp, som icke stört anblicken af korhvalfven eller minskat belysningen. På främre sidan af härvarande altarbord finnes ett uråldrigt altarblad insatt, som torde ursprungligen tillhört ett härvarande altarskåp. Å denna vackra fornlemning har en skicklig målare framställt Olof den Helige mellan S. Georg och S. Gerdrut. Figurerne äro uttrycksfulle och väl bibehållne. Hvad har nu kyrkan vunnit på denna stora altartafla? Jo, utsprångets mellersta fönsteröppning, som bortskymdes af altartaflan, har blifvit

18