Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Förord.

Den urgamla plägseden att inledningsvis helsa läsaren torde så mycket mindre böra försummas, som denna boks titel, jemförd med dess tjocklek, kunde måhända afskräcka från densammas närmare påseende. Mången torde nemligen tycka, att föga af intresse kan sägas rörande våra fornlemningar och våra byggnader, helst rörande sådane, som belägne jemte allfarna vägar, äro, åtminstone borde till en del vara, kända. Jag har likvisst uti våra landskapsbeskrifningar och resanteckningar funnit så föga tillfredsställande underrättelser, att jag under min korta kringfärd förliden sommar nedskrifvit de reflexioner, hvilka jag här med några historiska upplysningar meddelar.

Då Sverge fått flere resanteckningar, hvilka i många afseenden spridt ljus öfver naturhistorien; har jag trott, att desse reflexioner kunde i någon mån bidraga till närmare kännedom af vår fornkunskap och vårt byggnadsväsende, och, hvad jag egentligen åsyftar, föranleda mera skarpsynte, mera skicklige granskare, att under tillfälliga genomresor af våra landskaper bereda oss säkrare underrättelser om våra hedniska fornlemningar samt medeltidens och nutidens offentliga byggnader.

Mången torde tycka, att mina antiqvariska iakttagelser äro af föga värde, emedan desamma röra sig åtminstone till någon del omkring förutkända monumenter. Denna