Sida:Antiqvarisk och arkitektonisk resa.djvu/73

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
63

borggården i särskilda våningar. I tornets djup har funnits ett pinorum, hvars golf bestått af jerngaller och hvarest fångar saknat vädervexling och dager. — Man har för några år sedan borttagit denna byggnads betäckning och i dess ställe uppsatt en sällsam väderqvarn. Här finnes ingen vädervinge, utan deremot ett liggande väderhjul, hvars omkrets är nära lika stor som sjelfva tornets och hvars höjd är ungefär 12 fot. Detta väderhjul, som liknar, ehuru mångdubbelt, bredare, ett vattenhjul, skulle utan vridning gått för alla vindar. Idéen föreföll mig ingalunda ny, emedan jag har i barnåren försökt ett dylikt väderhjul såsom leksak, men jag har aldrig i manåren trott ett sådant vara för en qvarninrättning användbart. Det är nemligen påtagligt, att, om ett sådant väderhjul skulle utan storm drifva qvarnstenar, det borde ha en storlek och lätthet, hvars sammansättning och uppställning skulle medföra en kostnad, som ingalunda kunde ersättas genom den fördel, hvilken, i jemförelse med en vanlig vädervinges, åsyftades. Visst är, att idéen befanns här olycklig, ty denna väderqvarn förblef obrukbar; och att byggmästaren var ej mindre olycklig, ty han nedföll och ihjelslogs. Denna träbråte qvarstår nu såsom en varning, att man icke bör, såvida man icke vill bortkasta penningar, göra större byggnadsförsök, utan att på förhand rådföra sig med sakkunnige män. — Den stora byggnad, som ligger vid borggårdens östra sida, är aflångfyrkantig och har tvenne ingångar från vester. Långsigenom midten af denna byggnad höja sig fem fristående och två väggfaste pelare, hvilka, hållande öfver 4 fot i hvarje sida, ha 16 fots afstånd från hvarandra och förenas med mäktiga rundbågar. Betäckningen af denna byggnad består af ett tunnhvalf, hvars vederlag utgöras både