Sida:Berzelius Bref 8.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs

30

icke 15 d. väte, utan endast 1223. Jag hoppas at Herr Bruks Patron skal finna sig nögd med min afhandling öfver dessa ämnen[1]; men hon blir den sista i Afh[andlingarna], på det at jag mä väl hinna allt ting färdigt.

Min sjukdom har gort at jag nu inga pålitliga reagentia kan skicka, ty det som under Pontin's inseende har blifvit gort på Laboratorium har gått apteksmässigt tilväga.

Nordström ber på sina bara knän at snart återfå correcturet. — Blif icke ledsen på min långa snor-gall-urin-afhandling[2]; ty hon har verkligen stort intresse, fast icke just antalet af dess läsare kan blifva stort.

Orstenen skal också blifva färdig snart.[3]

Herr Brukspatrons
ödmjukaste tjenare


J. Berzelius.

17. Berzelius till Hisinger.

19 jul. 1810.

. . . fått tilstånd at inlemna alt hvad vi önska få ut, på cabinettet, der det utan omkostnad följer posten eller courierer efter omständigheterna.

Jag har haft bref från Gilbert, som gratulerar sig at hafva Tit. och mig til läsare af sina annaler och ber mig anmäla sin compliment för Hr Brukspatron. Tillika skickar han mig första arket af junistycket för 1810, hvari står en afhandling af Thenard och Gay-Lussac, hvilka söka bevisa at ammoniakamalgaman ej är annat än en förening af qvicksilfver, ammoniak och väte, men ej en metalliserande reduction af alkalit. De hafva i sina försök ej undanröjt fuktighet, och bevisa således intet; oagtadt Gilbert säger dass sie Davy'n siegreich bekämpft haben.[4] — I Tillochs Magasin har stått

  1. [ 87 ]Försök rörande de bestämda proportioner, hvari den oorganiska Naturens beståndsdelar finnas förenade. Afhandl. III, s. 162—276.
  2. [ 87 ]Försök till en allmän öfverblick af varmblodiga Djurvätskors sammansättning etc. Afhandl. III, s. 1—105.
  3. [ 87 ]Analys af orsten (Lapis Suillus) av Hisinger och Berzelius. Afhandl. III, s. 379—388.
  4. Jag skrifver detta i collegium och har ej brefvet med mig, annars skulle jag skicka det.