Sida:Berzelius Bref 8.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
31

en underrättelse at Davy upfunnit en ny gasart, Boraciumbunden vätgas, som bar samma caracterer som den svafvelbundna. Jordarterna har han dec[omponerat] med ångor af kalibasis, som i glödgningshetta ledas genom jordarterna i jernrör. Ur blanningen af kali och jordbasis extraheras jordbasen med qvicksilfver. Vauquelin har omständligt beskrifvit chrom och sättet at bestämma dess qvantitet vid analyser. Det lättaste förfarandet är at ur den alkaliska kromhaltiga vätskan, gord syrlig med salpetersyra och genom afrökning befriad från kiseljord, reducera chromsyran med svafvelbunden vätgas och sedan fälla den gröna oxiden ur syran med caustikt kali i kokning.

Om några postdagar skickar jag orstenens analys. Jag sträfvar med mitt tal til afträdet i V[etenskaps]akademien.[1]Svanberg går bort och blir math[eseos] prof[essor] i Upsala. Jag gör mig säker om Hr. Br:patrons röst til at blifva hans efterträdare.

Berzelius.

18. Berzelius till Hisinger.

Stockholm d. 1 dec. 1811.

Jag tackar ödmjukast för brefvet. Sändningen skal med det första gå för sig och blir alldeles utan kostnad för Tit., emedan den altid sker för Kgl. Mjst. och kronans räkning.

Rörande Annales de chimie etc. skal jag säga åt Prof. Svartz, men bäst vore om Tit. behagade kosta på honom [några] rader, för at Herrarne må öfverenskomma om methoden, som ännu icke är lätt öfvertänkt, och som Svartz'en mycket funderar på, ty hittils har det der ändå gått litet på måfå.

Huru det går med Skinskattebergsresan? Cétoit écrit là haut at den ej skulle blifva af. Jag har fått kronprinsens löfte om penningar til den franska resan, hvilken jag

  1. [ 87 ]Berzelius var Vetenskapsakademiens preses första [ 88 ]halvåret 1810 och nedlade presidiet med ett föredrag: »Om djurkemiens framsteg».