Sida:Berzelius Bref 9.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

98

saken från denna sida betraktas, är det knappt någon god mineralanalys på et rent fossil, som ej öfverensstämmer med chem[iska] proportionerna på et sådant sätt, at mineralets rätta sammansättning kan deraf tydligt förstås. — Dock frambringar mineralogien en multiplicitet i sammansättningar, som chemien först får lära ur naturens laboratorium och kanske kan tåta efter sedan i sina glasburkar. Jag håller på at göra en exposition af detta system, och när jag får den så färdig, at jag blir någotnära nöjd dermed, så skickar jag mit opus til Hr Assessoren för at noga nagelfaras och för at få alla anmerknihgar, som Tit. kan hitta på, för at ifall något är at göra deraf, få det så riktigt som möjligt.

Hausmann har skickat mig sin mineralogie, i 3 tomer. Jag supponerar at han äfven skickat Hr Assessoren exemplar deraf. Hvad den är tysk! nya namn, excellent complett i samlingen och många fel omdömen. Hvad tycks om hydrophilit för saltsyrad kalk? Lithos betyder ju sten.

Rörande svafvelsyran, så skrattade jag nog, när Hr Assessoren begärte af mig förslag til fabriksanstalten. Jo jag är en vacker karl til slikt. Emedlertid skal jag säga hvad jag såg på Gripsholm. Blykammaren, at döma af utseendet, var 14 alnar lång, 6 bred och 3 hög. Deri insättes hvar 6:te timme svafvel at brännas. På bottnen ligger vatten, och mitt i stå et par dussin glasbunkar med salpetersyra.

Stenberg,104 som nu ensam äger fabriken, kan ej tilverka mer än 1500 ℔ årligen och svarade på min fråga, om han ansåge sig få intrång af en tiltänkt inrättning i Fahlun, at han det ej kunde, emedan om det vore rätt mycket at förtjena på svafvelsyran i närvarande svafvelpris, han skulle kunna göra sin tilverkning 10 ggr högre utan at sakna afsättning; men nu bryr han sig ej stort om denna tilverkningsgren. At Herr Assessoren ej fått någon syra stort vid sina försök, är en följd deraf at när man gör svafvel, går man på directe motsatta principer mot dem, som böra följas, då syra skal fås. Hr Assessoren låter svafvelsyrlighet + quäfgas stryka öfver salpetersyra; deraf kan ej bli mer svafvelsyra än den, som