Sida:Berzelius Bref 9.djvu/114

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

112

Hvad Finnbo-tantalit beträffar, så är det säkert at han hvarken håller wolfram eller odium122, som jag naturligtvis också sökt deri.

Af Finnbo tennmalm fann jag, sedan jag skickade mit sista bref, at jag hade en mängd smulor af dem, som vi väljde ur til första analysen, och som jag bland mina filtra från Fahlun gömt. Jag har rifvit det och får kanske omkring 3 grammer slammadt, men visserligen albithaitigt pulver. Tennmalmen och tantaliten hafva i slammadt och torrkadt tilstånd en olika färgnuance. Den förre går åt rödt och den sednare åt gult.

Vagtmästaren har varit hos mig om oljan. Jag sänder här innelyckt det ryska receptet, så kan Herr Assessoren sjelf göra sin olja. Det är visst at hon brinner efteråt oändligt mycket bättre än förut och, när lågen ej är alt för stor, utan rök eller serdeles lukt. Det är curiöst nog at den efter reningen återstående salpetern är så brun, at han är nästan svart, då man löser up den; förmodligen gör hvart och et annat salt samma verkan.

Härhos följer ritningen på Svartziska kylfatet.123 Jag feck ej tid at rita det med så mycken omsorg det hade bordt ske, emedan det kom för nära på post-timan. Men det är nog, om Herr Assessoren kan taga reda derpå ändå. A och B äro de båda hufvuddelarna af apparaten. A kan sättas inuti B. Då går långa pipen a) ut genom lilla pipen b), och utböjningen cc lägger sig öfver utböjningen dd, så at man i hast ej observerar mer än en kant. Pipen a lindas, så at den täpper vattentätt i pipen b.

Det vatten, som under distillation gjutes i tratten e på sidan af yttre cylindern, rinner in nedtil, och då bottnen af A ej omedelbart ligger på bottnen af B, utan lemnar et mellanrum, så går vattnet på så väl yttre som inre sidan om A. Det som stiger up inuti emellan A och B och som der blir varmt öfverst under plattan af A, går genom röret k) tvärsigenom A ut och flyter tillika med det utomkring upvärmda vattnet ut genom röret f) på yttre cylindern. På röret f)